Samantekt um þingmál

Stjórnarráð Íslands

434. mál á 144. löggjafarþingi.
Forsætisráðherra.

Markmið

Að auka sveigjanleika framkvæmdarvaldsins til að skipuleggja störf sín.

Helstu breytingar og nýjungar

Lögð er til almenn heimild ráðherra til að ákveða aðsetur stofnana sem undir hann heyra. Lagt er til að lagalegt svigrúm við skipulagningu ráðuneyta verði aukið frá því sem nú er og hreyfanleiki starfsfólks verði meiri. Einnig er lagt til að starfræksla ráðherranefndar um ríkisfjármál og ráðherranefndar um efnahagsmál verði lögbundin. 

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011.
Upplýsingalög nr. 140/2012.
Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir auknum kostnaði fyrir ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Ólík viðhorf endurspegluðust í umsögnum sem bárust um frumvarpið. Beindust þau einkum að 1. gr. sem snýr að því að ráðherra kveði á um staðsetningu stofnunar og 10. gr. b um almenna heimild til að flytja starfsmenn ríkisins til í starfi án auglýsingar.

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt með minni háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Löggjöf og reglugerðir á Norðurlöndum

Í frumvarpi til laga um Stjórnarráð Íslands á 139. löggjafarþingi kemur fram að annars staðar á Norðurlöndum er almennt ekki farin sú leið að binda skipulag ráðuneyta og verkaskiptingu milli ráðherra í lög. Það á við um Noreg, Danmörku og Svíþjóð. Skipulagsvaldið er þannig í höndum ríkisstjórnar eða forsætisráðherra í þessum löndum og algengt er að gerðar séu breytingar á ráðuneytum við ríkisstjórnarskipti og verkefni færð á milli ráðuneyta. [...] Í Finnlandi er þessu hagað á annan veg. Þar er raunar kveðið á um það í 68. gr. stjórnarskrárinnar að setja skuli ákvæði í lög um fjölda ráðuneyta og almennar reglur um stofnun þeirra. Á þeim grundvelli hafa verið sett lög, Lag om statsrådet frá 2003, þar sem ráðuneytin eru talin upp með sama hætti og hér á landi. Finnsku lögin taka þó á fleiri atriðum og víkja meðal annars að því hvernig mál eru afgreidd innan finnska Stjórnarráðsins ( bls. 69). 

Finnland
Lag om statsrådet  28.2.2003/175.

Noregur
Instruks for Regjeringen  LOV-1909-03-23.

Svíþjóð
Förordning ( 1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.

Danmörk
Reglugerðir um breytingar á skiptingu verkefna milli ráðuneyta.


Síðast breytt 01.07.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.