Samantekt um þingmál

Námslán og námsstyrkir

794. mál á 145. löggjafarþingi.
Mennta- og menningarmálaráðherra.

Markmið

Að tryggja þeim sem undir lögin falla tækifæri til náms án tillits til efnahags. 

Helstu breytingar og nýjungar

Námsaðstoð verður skipt í beinar styrkgreiðslur og lán.
Gert er ráð fyrir að aðstoð sjóðsins hækki úr 92% af framfærsluviðmiði í 100% níu mánuði ársins.
Námsaðstoð verður að hámarki veitt til 420 ECTS-eininga eða í sjö ár, óháð námsferli. 
Ekki verður veitt námsaðstoð til einstaklinga sem orðnir eru 60 ára eða eldri. Þá verður námsaðstoð takmörkuð eftir 50 ára aldur.
Kveðið er á um að hámark veittrar aðstoðar sjóðsins nemi 15 m.kr. að frádregnum námsstyrk, þ.e. verði með námsstyrk tæpar 18 m.kr. 
Almennur endurgreiðslutími námslána verði 40 ár, en þó þannig að lántaki greiði lánið upp fyrir 67 ára aldur.
Vextir á námslánum verða 2,5% að viðbættu álagi til að mæta afskriftaþörf.
Í frumvarpinu er lagt til að greiðslufyrirkomulagi námslána verði breytt á þann veg að fjárhæð afborgana taki mið af annars vegar höfuðstól lánsins en ekki tekjum eins og verið hefur og hins vegar fjölda endurgreiðsluára. 
Endurgreiðslur námslána hefjast einu ári eftir að námi lýkur í stað tveggja ára líkt og nú er.

Breytingar á lögum og tengd mál

Verði frumvarpið að lögum falla úr gildi lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs aukist um 1,3–2 milljarða kr. 

Afgreiðsla

Afgreitt úr nefnd til 2. umræðu.

Aðrar upplýsingar

Löggjöf og lánasjóðir á Norðurlöndum.

Danmörk
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) LBK nr 39 af 15/01/2014.

Noregur
Lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) LOV-2005-06-03-37.
Reglugerðir sem varða sjóðinn.

Svíþjóð
Studiestödslag ( 1999:1395). 
Önnur lög og reglugerðir sem varða sjóðinn.

Finnland
Lag om studiestöd 21.1.1994/65.
Förordning om studiestöd 8.4.1994/260 .


Síðast breytt 17.10.2016. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.