Samantekt um þingmál

Póstþjónusta

270. mál á 149. löggjafarþingi.
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.

Markmið

Að stuðla að hagkvæmri, virkri og áreiðanlegri póstþjónustu um land allt og til og frá landinu, m.a. með því að tryggja notendum aðgang að alþjónustu eins og hún er skilgreind á hverjum tíma og með því að efla samkeppni á markaði fyrir póstþjónustu.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að þriðja pósttilskipun Evrópusambandsins verði innleidd og með því yrði einkaréttur ríkisins á póstþjónustu afnuminn og markaðurinn opnaður. Gert er ráð fyrir að veiting póstþjónustu í atvinnuskyni verði ekki leyfisskyld heldur háð skráningu til Póst- og fjarskiptastofnunar. Ef alþjónusta verður ekki veitt á markaðslegum forsendum þá er lagt til að ríkisvaldið tryggi hana með því að fá einn eða fleiri aðila til að sinna alþjónustu gegn því að kostnaður vegna byrðar sem í því felst verði bættur úr ríkissjóði. Til að tryggja samkeppni eru lagðar til kvaðir á póstrekendur sem skilgreindir hafa verið sem alþjónustuveitendur um veitingu aðgangs að dreifikerfi sínu og nauðsynlegri aðstöðu. Enn fremur er lagt til að póstrekendur séu ekki skaðabótaskyldir vegna tjóna sem stafa af ásetningi eða stórfelldu gáleysi þeirra og að einstaklingar leiti í staðinn með slík ágreiningsefni fyrir dómstóla.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög og við gildistöku þeirra falla úr gildi lög um póstþjónustu, nr. 19/2002, en breytingar verða á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003.
  • Skylt mál: Póstþjónusta, 739. mál (samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra) á 149. þingi (20.03.2019)

Kostnaður og tekjur

Verði frumvarpið óbreytt að lögum er áætlað að kostnaður sem hlýst við innleiðingu verði um 250 milljónir kr. frá og með árinu 2020. Áætluð fjárhagsáhrif fyrir ríkissjóð á tíma fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar 2020-2023 yrðu því um 1.022 milljónir kr. 

Afgreiðsla

Samþykkt með nokkrum breytingum, m.a. þeim að gjaldskrá fyrir þjónustu innan alþjónustu sé sú sama um allt land. Þá voru gerðar breytingar sambærilegar þeim sem gerðar voru á lögum um póstþjónustu ( 739. mál 149. löggjafarþings) þar sem t.a.m. voru gerðar lagabreytingar þess efnis að rekstraraðila varð heimilt að setja gjaldskrá fyrir erlendar póstsendingar, sem eiga að mæta raunkostnaði við sendingarnar, og sömuleiðis breytingar þar sem áréttað var að íslensk póstlög gengju framar alþjóðaskuldbindingum á sviði póstmála.

Aðrar upplýsingar

Löggjöf á Norðurlöndum

Danmörk
Bekendtgørelse af postlov   LBK nr 1040 af 30/08/2017.

Finnland
Postlag  29.4.2011/415.

Noregur
Lov om posttjenester (postloven)   LOV-2015-09-04-91.

Svíþjóð
Postlag  ( 2010:1045).Síðast breytt 02.07.2019. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.