Samantekt um þingmál

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra

440. mál á 149. löggjafarþingi.
Katrín Jakobsdóttir.

Markmið

Að tryggja starfsskilyrði og sjálfstæði stjórnmálasamtaka sem og að auka gagnsæi í stjórnmálum.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að stjórnmálasamtökum, kjörnum fulltrúum þeirra og frambjóðendum, sem og frambjóðendum í persónukjöri, verði bannað að fjármagna, birta eða taka þátt í birtingu efnis eða auglýsinga í tengslum við stjórnmálabaráttu nema fram komi við birtingu að efnið sé birt að tilstuðlan eða með þátttöku þeirra. Einnig er lagt til að stjórnmálasamtök sem fulltrúa eiga á Alþingi skuli eiga rétt á 12 milljóna kr. grunnrekstrarframlagi óháð stærð þeirra. Gert er ráð fyrir að skilyrði fyrir greiðslu kosningastyrks úr ríkissjóði verði rýmkuð þannig að nægjanlegt sé að stjórnmálasamtök bjóði fram í þremur kjördæmum til að þau geti sótt um slíkan styrk. Að auki er gert ráð fyrir að almennt fjárframlag úr ríkissjóði til stjórnmálasamtaka, sem skiptist á milli stjórnmálasamtaka í samræmi við atkvæðamagn, verði árlega endurskoðað með hliðsjón af breytingum á vísitölum verðlags og launa. Lagt er til að hámarksfjárhæð framlags frá einstaklingum og lögaðilum til stjórnmálasamtaka verði hækkuð úr 400.000 kr. í 550.000 kr., sem samsvarar þeim launa- og verðlagsbreytingum sem orðið hafa. Jafnframt er gert ráð fyrir samtals 100.000 kr. svigrúmi umfram þessa fjárhæð þegar um er að ræða framlög sem stjórnmálafélögum innan stjórnmálasamtaka er heimilt að afla frá einstaklingum og lögaðilum. Að auki er lagt til að fjárhæðarmörk framlaga sem einstaklingum er heimilt að leggja stjórnmálasamtökum til án þess að nöfn þeirra séu birt verði hækkuð úr 200.000 kr. í 300.000 kr. í samræmi við sjónarmið um almenna hækkun fjárhæðarmarka í lögunum í samræmi við launa- og verðlagsbreytingar.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, nr. 162/2006.

Kostnaður og tekjur

Átta stjórnmálasamtök náðu kjöri til Alþingis í kosningunum í október 2017 og því mun árlegur kostnaður ríkissjóðs vegna grunnrekstrarframlags til þeirra nema 96 milljónum kr. á yfirstandandi kjörtímabili. Kostnaðarauki ríkissjóðs vegna fjárstyrks til að mæta útlögðum kostnaði við kosningabaráttu mun ráðast af fjölda framboða í öllum kjördæmum í hverjum alþingiskosningum en ef hann verður sá sami og í síðustu kosningum, þ.e.a.s. níu, þá mun kostnaður ríkissjóðs nema að hámarki 45 milljónum kr. Ákveði löggjafinn að hækka almenna framlagið til stjórnmálaflokka m.t.t. vísitöluhækkunar eins og gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi, þar sem vægi neysluverðs- og launavísitölu vegur jafnt, mun það koma til með að fela í sér viðbótarkostnað fyrir ríkissjóð ár hvert.

Afgreiðsla

Samþykkt með minni háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Ísland. Alþingiskosningar 28. október 2017. Úttektarskýrsla kosningasérfræðinga ODIHR. Lýðræðis- og mannréttindaskrifstofa ÖSE, 2. mars 2018.


Löggjöf á Norðurlöndum og í Bretlandi

Bretland
Representation of the People Act   1983.
Political Parties, Elections and Referendums Act   2000.
Electoral Administration Act   2006.
Political Parties and Elections Act   2009.
Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade Union Administration Act   2014.

Danmörk
Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)  LBK nr 973 af 11/08/2017.
Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)  LBK nr 974 af 11/08/2017.

Finnland
Partilag   10.1.1969/10.
Lag om kandidaters valfinansiering   24.4.2009/273.

Noregur
Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)   LOV-2005-06-17-102.

Svíþjóð
Lag om om statligt stöd till politiska partier  ( 1972:625).
Lag om insyn i finansiering av partier  ( 2018:90).


Síðast breytt 29.01.2019. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið rannsoknathjonusta@althingi.is.