Samantekt um þingmál

Skráning einstaklinga

101. mál á 150. löggjafarþingi.
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.

Markmið

Að halda áreiðanlega skrá yfir einstaklinga svo hún skapi grundvöll fyrir tiltekin réttindi og tilteknar skyldur einstaklinga.

Helstu breytingar og nýjungar

Gert er ráð fyrir því að Þjóðskrá Íslands verði heimil vinnsla persónuupplýsinga, þ.á.m. upplýsinga um heilsufar, þjóðerni, trúarbrögð og hjúskaparstöðu og annarra upplýsinga sem hinn skráði leggur í té, í þeim tilgangi að sinna lögbundnu hlutverki sínu að uppfylltum skilyrðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Lagt er til að tilgreint sé hvaða upplýsingar eru skráðar í þjóðskrá eftir því sem við á svo það fari ekki á milli mála hvaða upplýsingar eru skráðar. Þá er lagt til að gerð verði sú krafa til einstaklinga, sem hafa verið eða eru búsettir erlendis og skráðir í þjóðskrá, að þeir verði ábyrgir fyrir því að upplýsingar um þá í þjóðskrá séu réttar. Enn fremur er gert ráð fyrir að kveðið verði á um að Þjóðskrá Íslands annist útgáfu kennitölu til einstaklinga og að aðeins opinberir aðilar geti haft milligöngu um stofnun kerfiskennitölu handa erlendum ríkisborgurum. Einnig er lagt til að hætta að afhenda þjóðskrá í heild til að hægt sé að uppfylla kröfur nýrra laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Loks er gert ráð fyrir að kveðið sé á um skýra heimild fyrir Þjóðskrá Íslands að vernda skráða einstaklinga gegn afhendingu upplýsinga.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög og við gildistöku þeirra falla úr gildi lög um þjóðskrá og almannaskráningu, nr.  54/1962, og reglur nr. 112/1958 um útgáfu vottorða og veitingu upplýsinga úr þjóðskránni. Við gildistöku laganna verða jafnframt breytingar á lögum um almannatryggingar, nr.  100/2007, og lögum um húsnæðisbætur, nr.  75/2016.
  • Endurflutt: Skráning einstaklinga, 772. mál (samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra) á 149. þingi (30.03.2019)

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir að kostnaður ríkissjóðs vegna frumvarpsins verði 69,1 milljónir kr. árið 2019, 85,2 milljónir kr. árið 2020, 84,8 milljónir kr. árið 2021 og 69,2 milljónir kr. árið 2022. 

Afgreiðsla

Samþykkt með minni háttar breytingum. M.a. var hugtakinu þjóðerni skipt út fyrir ríkisfang og fæðingarland í upptalningu 5. gr. og í stað hugtaksins trúarbrögð var sett  skráning í trú- og lífsskoðunarfélög.

Aðrar upplýsingar

Þjóðskrá Íslands

Löggjöf á Norðurlöndum

Danmörk
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister  LOV nr 646 af 02/06/2017.

Finnland
Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster  21.8.2009/661.

Noregur
Lov om folkeregistering (folkeregisterloven)  LOV-2016-12-09-88.

Svíþjóð
Folkbokföringslag  ( 1991:481).


Síðast breytt 10.12.2019. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.