Samantekt um þingmál

Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

223. mál á 150. löggjafarþingi.
Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Markmið

Að efla neytendavernd á fjármálamarkaði og takmarka eða koma í veg fyrir sniðgöngu laganna.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að óheimilt verði að innheimta gjöld og kostnað af neytendalánum sem eru umfram lögbundið hámark hlutfallstölu kostnaðar.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um neytendalán, nr. 33/2013.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt með nokkrum breytingum. Tekin var upp skráningarskylda hjá Neytendastofu á grundvelli laga um neytendalán fyrir þau fyrirtæki sem veita neytendalán og ekki eru jafnframt fjármálafyrirtæki í skilningi laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Samhliða var lánveitendum, sem svo háttar til um, bætt við gildissvið 1. mgr. 2. gr. peningaþvættislaga, nr. 140/2018, og þeir látnir sæta eftirliti Fjármálaeftirlitsins á grundvelli þeirra laga. Lögbundið hámark árlegrar hlutfallstölu kostnaðar á neytendalánum var lækkað úr 50% i 35% auk stýrivaxta. Sett voru skilyrði um auðkenningu til að lánssamningur teljist skuldbindandi, annaðhvort með eiginhandarundirskrift eða fullgildri rafrænni undirskrift í skilningi laga um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti, nr. 55/2019, sé lánssamningur gerður í fjarsölu.

Aðrar upplýsingar

Starfsumhverfi smálánafyrirtækja á Íslandi og tillögur til úrbóta. Skýrsla starfshóps unnin fyrir ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar. Janúar 2019.


Síðast breytt 13.03.2020. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.