Samantekt um þingmál

Fjarskipti

209. mál á 151. löggjafarþingi.
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.

Markmið

Að tryggja aðgengileg, greið, hagkvæm, skilvirk og örugg fjarskipti hér á landi. Að auka vernd og valmöguleika neytenda og stuðla að virkri samkeppni, hagkvæmum fjárfestingum og nýsköpun á fjarskiptamarkaði. Að stuðla að því, eftir því sem unnt er, að öllum landsmönnum og fyrirtækjum bjóðist aðgangur að fjarskiptaþjónustu og háhraðanetum, þ.m.t. föstum netum, farnetum og þráðlausum netum.

Helstu breytingar og nýjungar

Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun gildandi regluverks á sviði fjarskipta. Lagðar eru til breytingar til samræmis við nýlega uppfært samevrópskt regluverk á sviði fjarskipta og að fyrirsjáanlegar skuldbindingar íslenska ríkisins að þjóðarétti verði þar með uppfylltar tímanlega. Lagt er til að Fjarskiptatilskipun ESB verði innleidd og að lögfest verði heimild til að innleiða BEREC-reglugerð ESB. 

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög og við gildistöku þeirra falla úr gildi lög um fjarskipti, nr.  81/2003. Jafnframt verða breytingar á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003.
  • Endurflutt: Fjarskipti, 775. mál (samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra) á 150. þingi (07.05.2020)

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir útgjöld á árunum 2021–2025 muni nema um 738 milljónum kr. og að tekjur verði rúmlega 600 milljónir kr. vegna árlegra tekna af tíðnum.

Aðrar upplýsingar


Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1971 frá 11. desember 2018 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði fjarskipta (BEREC) og stofnun til að styðja við BEREC-hópinn (BEREC-skrifstofu), um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/2120 og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 1211/2009.


Síðast breytt 03.11.2020. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.