Samantekt um þingmál

Skráning raunverulegra eigenda

226. mál á 153. löggjafarþingi.
Menningar- og viðskiptaráðherra.

Markmið

Að tryggja að gildandi lög nái því meginmarkmiði sínu að skráningu raunverulegra eigenda verði komið í viðunandi horf til að draga úr hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að tvö ný bráðabirgðaákvæði bætist við lögin þar sem kveðið verði á um sérstök úrræði til að koma fram skiptum eða slitum á lögaðilum sem er skylt að tilkynna um raunverulega eigendur sína til fyrirtækjaskrár samkvæmt lögunum en hafa ekki sinnt þeirri skyldu.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 82/2019.
  • Endurflutt: Raunverulegir eigendur, 586. mál (menningar- og viðskiptaráðherra) á 152. þingi (01.04.2022)

Kostnaður og tekjur

Undirbúningur og framkvæmd krefst tveggja til þriggja starfsmanna í fullu starfi auk aðkomu fleiri sérfræðinga eftir þörfum. Gert var ráð fyrir þessum kostnaði í fjármálaáætlun fyrir árin 2021–2025 og í fjárlögum fyrir árið 2021 var gert ráð fyrir að ríkisskattstjóri fengi tímabundið 50 milljóna kr. framlag og gert var ráð fyrir 30 milljóna kr. framlagi í fjárlögum fyrir árið 2022, á málefnasviði 5, til að sinna þessum verkefnum. Beinn kostnaður ríkissjóðs vegna skiptatrygginga fer eftir ákvörðun dómstóla hverju sinni og kostnaður vegna beiðna til héraðsdóms um slit eða skipti fer eftir lögum um aukatekjur ríkissjóðs. Í fjárlögum fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir, á málefnasviði 5, að Skatturinn fái tímabundið 140 milljóna kr. framlag til að standa straum af kostnaði við skiptatryggingu þar sem fara þarf með lögaðila í skipti skv. 17. gr. laganna.  Þá er gert ráð fyrir tímabundnum kostnaði vegna slita- og skiptameðferðar hjá héraðsdómstólunum og í fjárlögum fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir 30 milljóna kr. framlagi til þeirra á árinu 2022, á málefnasviði 2, til að standa straum af þeim kostnaði.

Afgreiðsla

Samþykkt með lítils háttar tæknilegri breytingu.


Síðast breytt 21.08.2023. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið rannsoknathjonusta@althingi.is.