Samgöngumál: Samgöngur RSS þjónusta

þ.m.t. flugmál, hafnir, siglingar, skipaeftirlit, skipulag samgangna, vegamál, vitar

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
512 14.02.2002 Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti Jóhann Ársæls­son
675 08.04.2002 Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa Utanríkis­ráð­herra
575 04.03.2002 Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.) Samgöngu­ráð­herra
592 07.03.2002 Bakkaflugvöllur Lúðvík Bergvins­son
53 02.10.2001 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga) Fjármála­ráð­herra
387 22.01.2002 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga) Fjármála­ráð­herra
705 04.04.2002 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar) Vilhjálmur Egils­son
111 17.10.2001 Einbreiðar brýr Kristján Páls­son
181 18.10.2001 Farþegaflutningar til og frá Íslandi Katrín Fjeldsted
409 24.01.2002 Ferjusiglingar Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar Kristján Páls­son
408 24.01.2002 Fjárveitingar til jarðgangagerðar Einar K. Guðfinns­son
681 03.04.2002 Flugmálaáætlun árið 2002 Samgöngu­ráð­herra
232 02.11.2001 Flutningur jarðefnaeldsneytis eftir Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi Hjálmar Árna­son
282 14.11.2001 Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi) Samgöngu­ráð­herra
687 03.04.2002 Framkvæmd flugmálaáætlunar 2000 Samgöngu­ráð­herra
689 04.04.2002 Framkvæmd langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda 2001--2003 Samgöngu­ráð­herra
733 20.04.2002 Framkvæmd vegáætlunar 2001 Samgöngu­ráð­herra
442 31.01.2002 Gagnsemi raflýsingar á þjóðvegum milli þéttbýlisstaða Kristján Páls­son
332 28.11.2001 Greiðslur fyrir sjúkra- og innanlandsflug Guðjón A. Kristjáns­son
386 22.01.2002 Hafnalög (heildarlög) Samgöngu­ráð­herra
690 03.04.2002 Hafnarframkvæmdir 2000 Samgöngu­ráð­herra
735 23.04.2002 Hafnarframkvæmdir 2001 Samgöngu­ráð­herra
115 04.10.2001 Heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó Samgöngu­ráð­herra
248 05.11.2001 Hönnun og merkingar hjólreiðabrauta Ísólfur Gylfi Pálma­son
485 07.02.2002 Jarðgöng undir Almannaskarð Gunnlaugur Stefáns­son
591 07.03.2002 Kísilvegur Kristján L. Möller
385 22.01.2002 Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga) Samgöngu­ráð­herra
435 31.01.2002 Lagning Sundabrautar Katrín Fjeldsted
47 08.10.2001 Landsvegir á hálendi Íslands Drífa Hjartar­dóttir
167 15.10.2001 Leigubifreiðar (heildarlög) Samgöngu­ráð­herra
484 07.02.2002 Lendingargjöld á Keflavíkurflugvelli Össur Skarphéðins­son
32 04.10.2001 Loftferðir (leiðarflugsgjöld) Kristján L. Möller
252 06.11.2001 Loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.) Samgöngu­ráð­herra
563 27.02.2002 Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla) Samgöngu­ráð­herra
444 31.01.2002 Niðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöng Gísli S. Einars­son
443 31.01.2002 Notkun svifnökkva til fólks- og vöruflutninga milli lands og Vestmannaeyja Ísólfur Gylfi Pálma­son
586 06.03.2002 Óhreyfð skip í höfnum og skipsflök Katrín Fjeldsted
143 11.10.2001 Rannsóknir á ferjuaðstöðu við Bakkafjöru Ármann Höskulds­son
375 13.12.2001 Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys Þuríður Backman
48 08.10.2001 Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði Árni Steinar Jóhanns­son
384 22.01.2002 Samgönguáætlun Samgöngu­ráð­herra
283 14.11.2001 Samgöngumál á Norðausturlandi Gunnar Páls­son
506 13.02.2002 Samningar við lággjaldaflugfélög Árni Steinar Jóhanns­son
683 08.04.2002 Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum Utanríkis­ráð­herra
448 31.01.2002 Samstarf við Grænlendinga í flugmálum Steingrímur J. Sigfús­son
184 18.10.2001 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja Guðmundur Hallvarðs­son
487 07.02.2002 Sjóflutningar fyrir bandaríska varnarliðið á Íslandi Guðmundur Hallvarðs­son
619 12.03.2002 Skipulag sjóbjörgunarmála Jóhann Ársæls­son
285 15.11.2001 Skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa) Samgöngu­ráð­herra
302 20.11.2001 Skráningarskylda skipa Guðjón A. Kristjáns­son
542 19.02.2002 Skýrslur rannsóknar­nefnd­ar sjóslysa Lúðvík Bergvins­son
466 05.02.2002 Strandsiglingar Jón Bjarna­son
727 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
688 03.04.2002 Störf rannsóknar­nefnd­ar flugslysa fyrir árið 2001 Samgöngu­ráð­herra
719 17.04.2002 Störf rannsóknar­nefnd­ar sjóslysa 2001 Samgöngu­ráð­herra
85 04.10.2001 Tillögur vegsvæðanefndar Rannveig Guðmunds­dóttir
441 31.01.2002 Tollalög (aðaltollhafnir) Magnús Stefáns­son
511 14.02.2002 Umferð á Reykjanesbraut Hjálmar Árna­son
588 07.03.2002 Úrelt skip í höfnum landsins Lúðvík Bergvins­son
572 04.03.2002 Útboð og samningar um verkefni við vegagerð Jóhann Ársæls­son
415 24.01.2002 Val á skipi til að sinna áætlunarsiglingum Herjólfs tímabundið Ísólfur Gylfi Pálma­son
501 12.02.2002 Varnir gegn mengun sjávar Einar K. Guðfinns­son
235 01.11.2001 Vatnsból sveitarfélaganna á Suðurnesjum Kristján Páls­son
432 29.01.2002 Vegaframkvæmdir á Hellisheiði og í Þrengslum Ólafur Björns­son
680 03.04.2002 Vegáætlun fyrir árin 2000--2004 Samgöngu­ráð­herra
343 07.12.2001 Vistvænt eldsneyti á Íslandi Hjálmar Árna­son
704 03.04.2002 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín) Fjármála­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift