Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
668 26.03.2002 Alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri) Viðskipta­ráð­herra
714 09.04.2002 Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar Fjármála­ráð­herra
540 25.02.2002 Ábyrgðarmenn Lúðvík Bergvins­son
440 31.01.2002 Áhrif laga nr. 31/1999 á íslenskt efnahagslíf Viðskipta­ráð­herra
716 10.04.2002 Álbræðsla á Grundartanga (fjárfestingar hlutafélagsins) Iðnaðar­ráð­herra
188 18.10.2001 Bifreiðatryggingar Jóhanna Sigurðar­dóttir
347 05.12.2001 Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli) Fjármála­ráð­herra
53 02.10.2001 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga) Fjármála­ráð­herra
387 22.01.2002 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga) Fjármála­ráð­herra
705 04.04.2002 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar) Vilhjálmur Egils­son
674 03.04.2002 Breyting á ýmsum lögum á orkusviði Iðnaðar­ráð­herra
42 08.10.2001 Brunatryggingar (afskrift brunabótamats) Jóhanna Sigurðar­dóttir
609 11.03.2002 Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum (breyting ýmissa laga) Steingrímur J. Sigfús­son
546 25.02.2002 Einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli) Viðskipta­ráð­herra
453 31.01.2002 Einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
189 18.10.2001 Einkarekstur í heilbrigðiskerfinu Rannveig Guðmunds­dóttir
552 25.02.2002 Einkavæðing ríkisfyrirtækja Kolbrún Halldórs­dóttir
370 13.12.2001 Endurskoðendur (EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
92 04.10.2001 Erlend fjárfesting Svanfríður Jónas­dóttir
253 07.11.2001 Fasteignakaup Dómsmála­ráð­herra
694 03.04.2002 Ferða­þjónusta og stóriðja Pétur H. Blöndal
112 08.10.2001 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður) Svanfríður Jónas­dóttir
525 18.02.2002 Fjárfestingar Landssíma Íslands hf. Svanfríður Jónas­dóttir
4 02.10.2001 Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu Guðjón A. Kristjáns­son
21 18.10.2001 Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda Jóhanna Sigurðar­dóttir
621 13.03.2002 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla) Landbúnaðar­ráð­herra
630 19.03.2002 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gróðurhúsaafurðir og garðávextir) Landbúnaðar­ráð­herra
567 27.02.2002 Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu Utanríkis­ráð­herra
565 27.02.2002 Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu Utanríkis­ráð­herra
566 27.02.2002 Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu Utanríkis­ráð­herra
224 31.10.2001 Færsla bókhalds í erlendri mynt Gísli S. Einars­son
299 20.11.2001 Gagnkvæmt samstarf við önnur ríki um fjármálastarfsemi Árni R. Árna­son
314 21.11.2001 Getraunir (reikningsár) Dómsmála­ráð­herra
177 18.10.2001 Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun) Jóhanna Sigurðar­dóttir
230 31.10.2001 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald) Viðskipta­ráð­herra
87 04.10.2001 Greiðslur fyrir tjón af völdum jarðskjálfta Margrét Frímanns­dóttir
179 17.10.2001 Greiðslur fyrir veiðiheimildir 1996/1997 til 2000/2001 Jóhann Ársæls­son
89 04.10.2001 Greiðslur til sveitarfélaga vegna jarðskjálfta Margrét Frímanns­dóttir
497 12.02.2002 Grænmeti og kjöt Þuríður Backman
225 31.10.2001 Heildarlántökur erlendis Gísli S. Einars­son
706 05.04.2002 Heildarskuldir og vaxtabyrði í íslenska lánakerfinu Jóhanna Sigurðar­dóttir
226 31.10.2001 Heildarskuldir sjávar­útvegsins Gísli S. Einars­son
522 18.02.2002 Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga) Guðmundur Árni Stefáns­son
547 25.02.2002 Hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli) Viðskipta­ráð­herra
638 20.03.2002 Hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
358 07.12.2001 Húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga) Félagsmála­ráð­herra
710 08.04.2002 Húsnæðismál (félagslegar íbúðir) Félagsmála­ráð­herra
353 06.12.2001 Hækkun vaxta af lánum Íbúðalánasjóðs Sverrir Hermanns­son
463 05.02.2002 Innheimta skuldar við LÍN Sigríður Jóhannes­dóttir
394 23.01.2002 Innheimtulög Jóhanna Sigurðar­dóttir
698 03.04.2002 Kostnaður Landsvirkjunar við undirbúning orkuöflunar í þágu Noral-verkefnisins Kolbrún Halldórs­dóttir
496 12.02.2002 Kostnaður við varnaðarmerkingar á tóbaki Rannveig Guðmunds­dóttir
604 08.03.2002 Kostun á stöðum við háskóla Svanfríður Jónas­dóttir
117 04.10.2001 Kynning á alþjóðlegum viðskiptafélögum Ögmundur Jónas­son
197 18.10.2001 Kynning á evrunni Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
507 14.02.2002 Leiðir til að jafna lífskjör fólks og rekstrar- og samkeppnisstöðu fyrirtækja á landsbyggðinni Kristján L. Möller
379 14.12.2001 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins Pétur H. Blöndal
548 25.02.2002 Líf­tækniiðnaður Iðnaðar­ráð­herra
601 08.03.2002 Lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.) Heilbrigðis­ráð­herra
127 15.10.2001 Lyfjatjónstrygging Ásta R. Jóhannes­dóttir
150 11.10.2001 Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
149 11.10.2001 Markaðssetning lyfjafyrirtækja Ásta R. Jóhannes­dóttir
524 18.02.2002 Markaður fyrir íslenska tónlist erlendis Guðrún Ögmunds­dóttir
651 22.03.2002 Meðhöndlun úrgangs (EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
464 05.02.2002 Meint óeðlileg innherjaviðskipti Jóhanna Sigurðar­dóttir
669 26.03.2002 Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. (EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
679 04.04.2002 Neysluvatn Katrín Fjeldsted
93 04.10.2001 Óbein fjárfesting Svanfríður Jónas­dóttir
454 31.01.2002 Rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
662 26.03.2002 Raforkulög (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
132 09.10.2001 Rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis) Viðskipta­ráð­herra
489 07.02.2002 Rafræn viðskipti og önnur rafræn ­þjónusta (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
298 19.11.2001 Rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs Sigríður Jóhannes­dóttir
335 29.11.2001 Rekstrarleyfi fyrir heilbrigðis­þjónustu Ásta Möller
730 18.04.2002 Reynsla af einkavæðingu og einkaframkvæmd Efnahags- og viðskiptanefnd
629 15.03.2002 Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög) Félagsmála­ráð­herra
366 12.12.2001 Sameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkur Iðnaðar­ráð­herra
596 07.03.2002 Samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð) Fjármála­ráð­herra
266 12.11.2001 Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni Kristján L. Möller
136 09.10.2001 Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð) Viðskipta­ráð­herra
487 07.02.2002 Sjóflutningar fyrir bandaríska varnarliðið á Íslandi Guðmundur Hallvarðs­son
129 09.10.2001 Skattgreiðslur fyrirtækja og einstaklinga Jóhanna Sigurðar­dóttir
130 09.10.2001 Skattlagning launa og fjármagns Jóhanna Sigurðar­dóttir
361 11.12.2001 Skyldutrygging lífeyrisréttinda (fjárfesting í sparisjóðum) Árni R. Árna­son
438 31.01.2002 Sparifé landsmanna í bönkum og sparisjóðum Ásta R. Jóhannes­dóttir
217 30.10.2001 Staða banka og sparisjóða Jóhanna Sigurðar­dóttir
701 03.04.2002 Starfsemi Fjárfestingarstofu – orkusviðs Kolbrún Halldórs­dóttir
663 26.03.2002 Steinullarverksmiðja (sala á eignarhlut ríkisins) Iðnaðar­ráð­herra
18 02.10.2001 Stimpilgjald (lækkun gjalds) Margrét Frímanns­dóttir
545 25.02.2002 Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins Iðnaðar­ráð­herra
339 03.12.2001 Sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga) Guðmundur Árni Stefáns­son
88 04.10.2001 Tjón á útihúsum af völdum jarðskjálfta Margrét Frímanns­dóttir
319 26.11.2001 Tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki) Fjármála­ráð­herra
349 06.12.2001 Tollalög (aðaltollhafnir) Vilhjálmur Egils­son
216 30.10.2001 Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta Jóhanna Sigurðar­dóttir
59 08.10.2001 Tryggingarskilmálar vátryggingafélaga Gísli S. Einars­son
461 05.02.2002 Undanþága frá banni við samkeppnishömlum Einar K. Guðfinns­son
393 23.01.2002 Útdráttur og endurgreiðsla húsbréfa Jóhanna Sigurðar­dóttir
259 08.11.2001 Útflutningsskylda sauðfjárafurða Árni R. Árna­son
357 07.12.2001 Útflutningur hrossa (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
612 11.03.2002 Útflutningur kindakjöts Drífa Hjartar­dóttir
499 12.02.2002 Útibú Matra á Ísafirði Jón Bjarna­son
378 14.12.2001 Vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur) Félagsmála­ráð­herra
626 15.03.2002 Vaxtamunur og ­þjónustutekjur bankanna Einar K. Guðfinns­son
31 04.10.2001 Vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.) Margrét Frímanns­dóttir
363 11.12.2001 Verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti) Viðskipta­ráð­herra
495 12.02.2002 Verðmyndun á kindakjöti Sigríður Jóhannes­dóttir
135 09.10.2001 Verslun með áfengi og tóbak (smásöluverslun með áfengi) Vilhjálmur Egils­son
312 21.11.2001 Verslun með áfengi og tóbak (skráningargjald og trygging) Fjármála­ráð­herra
607 08.03.2002 Verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur) Viðskipta­ráð­herra
580 07.03.2002 Virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli) Efnahags- og viðskiptanefnd
704 03.04.2002 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín) Fjármála­ráð­herra
517 14.02.2002 Vöruverð í dreifbýli Karl V. Matthías­son
163 15.10.2001 Þróun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis 1990-2000 Örlygur Hnefill Jóns­son
328 27.11.2001 Þróun lífeyrismála 1998–2001 Fjármála­ráð­herra
270 12.11.2001 Þróun matvöruverðs á Norðurlöndum Rannveig Guðmunds­dóttir

Áskriftir