Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
692 03.04.2002 Aðflutningsgjöld af hljóðmagnarasettum til kennslu Svanfríður Jónas­dóttir
518 14.02.2002 Aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni Karl V. Matthías­son
512 14.02.2002 Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti Jóhann Ársæls­son
417 24.01.2002 Afnám gjalds á menn utan trúfélaga Mörður Árna­son
122 08.10.2001 Afskrifaðar skattskuldir Jóhanna Sigurðar­dóttir
440 31.01.2002 Áhrif laga nr. 31/1999 á íslenskt efnahagslíf Viðskipta­ráð­herra
351 06.12.2001 Áhrif lækkunar tekjuskatts Pétur H. Blöndal
380 14.12.2001 Álagning skatta Pétur H. Blöndal
116 04.10.2001 Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði Jóhanna Sigurðar­dóttir
316 21.11.2001 Bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds) Fjármála­ráð­herra
347 05.12.2001 Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli) Fjármála­ráð­herra
600 08.03.2002 Búnaðargjald (gjaldstofn) Landbúnaðar­ráð­herra
708 08.04.2002 Eftirlitsgjöld á kjöti Þuríður Backman
505 12.02.2002 Eldi og heilbrigði sláturdýra (hækkun gjalds) Landbúnaðar­ráð­herra
84 04.10.2001 Endurgreiðsla virðisaukaskatts Rannveig Guðmunds­dóttir
430 29.01.2002 Endurskoðun á reglum um innheimtu virðisaukaskatts Ólafur Björns­son
134 09.10.2001 Erfðafjárskattur (matsverð fasteigna) Örlygur Hnefill Jóns­son
631 20.03.2002 Erfðafjárskattur (flatur skattur) Gunnar Birgis­son
694 03.04.2002 Ferða­þjónusta og stóriðja Pétur H. Blöndal
145 11.10.2001 Fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar) Samgöngu­ráð­herra
282 14.11.2001 Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi) Samgöngu­ráð­herra
391 23.01.2002 Framkvæmd meðlagsgreiðslna (breyting ýmissa laga) Jóhanna Sigurðar­dóttir
299 20.11.2001 Gagnkvæmt samstarf við önnur ríki um fjármálastarfsemi Árni R. Árna­son
320 26.11.2001 Gjald af áfengi (tóbaksgjald) Fjármála­ráð­herra
230 31.10.2001 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald) Viðskipta­ráð­herra
673 03.04.2002 Jöfnun kostnaðar við flutning og dreifingu raforku Iðnaðar­ráð­herra
280 14.11.2001 Launagreiðslur og tryggingagjald sveitarfélaga Kristján L. Möller
507 14.02.2002 Leiðir til að jafna lífskjör fólks og rekstrar- og samkeppnisstöðu fyrirtækja á landsbyggðinni Kristján L. Möller
484 07.02.2002 Lendingargjöld á Keflavíkurflugvelli Össur Skarphéðins­son
32 04.10.2001 Loftferðir (leiðarflugsgjöld) Kristján L. Möller
162 15.10.2001 Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra) Heilbrigðis­ráð­herra
444 31.01.2002 Niðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöng Gísli S. Einars­son
738 30.04.2002 Olíugjald og kílómetragjald (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
151 15.10.2001 Persónuafsláttur barna Ármann Höskulds­son
348 05.12.2001 Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga) Forsætis­ráð­herra
266 12.11.2001 Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni Kristján L. Möller
382 14.12.2001 Sjóðir starfsfólks heilsugæslustöðva Pétur H. Blöndal
297 19.11.2001 Skattar af greiðslum úr kjaradeilusjóðum stéttarfélaga Sigríður Jóhannes­dóttir
172 16.10.2001 Skattfríðindi í skjóli laga um alþjóðleg viðskiptafélög Ögmundur Jónas­son
129 09.10.2001 Skattgreiðslur fyrirtækja og einstaklinga Jóhanna Sigurðar­dóttir
130 09.10.2001 Skattlagning launa og fjármagns Jóhanna Sigurðar­dóttir
18 02.10.2001 Stimpilgjald (lækkun gjalds) Margrét Frímanns­dóttir
562 26.02.2002 Stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.) Sjávarútvegs­ráð­herra
508 26.02.2002 Stjórnsýsluendurskoðun á tollframkvæmd Efnahags- og viðskiptanefnd
589 07.03.2002 Svört atvinnustarfsemi, skattsvik og eftirlit Margrét Frímanns­dóttir
45 08.10.2001 Tekjuskattur og eignarskattur (arður frá veiðifélögum) Drífa Hjartar­dóttir
110 04.10.2001 Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur) Jóhanna Sigurðar­dóttir
234 01.11.2001 Tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags) Össur Skarphéðins­son
236 01.11.2001 Tekjuskattur og eignarskattur (framlög úr kjaradeilusjóði) Sigríður Jóhannes­dóttir
676 03.04.2002 Tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður) Guðjón A. Kristjáns­son
114 04.10.2001 Tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.) Fjármála­ráð­herra
156 15.10.2001 Tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (sjómannaafsláttur) Pétur H. Blöndal
319 26.11.2001 Tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki) Fjármála­ráð­herra
349 06.12.2001 Tollalög (aðaltollhafnir) Vilhjálmur Egils­son
441 31.01.2002 Tollalög (aðaltollhafnir) Magnús Stefáns­son
576 04.03.2002 Tollalög (tollar á grænmeti) Landbúnaðar­ráð­herra
583 05.03.2002 Tollalög (sektir, barnabílstólar) Fjármála­ráð­herra
582 05.03.2002 Tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.) Fjármála­ráð­herra
186 18.10.2001 Umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi Jóhanna Sigurðar­dóttir
160 15.10.2001 Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (gjald til Náttúruverndarráðs) Umhverfis­ráð­herra
357 07.12.2001 Útflutningur hrossa (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
342 04.12.2001 Úttekt Ríkis­endur­skoðunar á skattsvikamálum Efnahags- og viðskiptanefnd
288 15.11.2001 Veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds) Sjávarútvegs­ráð­herra
312 21.11.2001 Verslun með áfengi og tóbak (skráningargjald og trygging) Fjármála­ráð­herra
607 08.03.2002 Verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur) Viðskipta­ráð­herra
381 14.12.2001 Virðisaukaskattsskyldur reikningur Pétur H. Blöndal
315 21.11.2001 Virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.) Fjármála­ráð­herra
95 04.10.2001 Virðisaukaskattur á bókum Steingrímur J. Sigfús­son
580 07.03.2002 Virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli) Efnahags- og viðskiptanefnd
739 30.04.2002 Vörugjald af ökutækjum (bensíngjald) Fjármála­ráð­herra
704 03.04.2002 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín) Fjármála­ráð­herra
620 13.03.2002 Vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit) Viðskipta­ráð­herra
439 04.02.2002 Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum Ásta Möller
289 15.11.2001 Þróunarsjóður sjávar­útvegsins (hækkun gjalds) Sjávarútvegs­ráð­herra

Áskriftir