Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Orkubú Vestfjarða

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um kræklingarækt

athugasemdir um störf þingsins

Veiðieftirlitsgjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi á Gemlufallsheiði

fyrirspurn

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Flugvallarskattar á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(ýmsar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(greiðsluskylda)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(viðmiðun lífeyris)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

(uppsjávarfiskur)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gjald á aflaheimildir)
lagafrumvarp

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(vinnutími)
þingsályktunartillaga

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Uppbygging og rekstur meðferðarstofnana

fyrirspurn

Úthlutun á byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Staðan á kjötmarkaðnum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(reynslulausn)
lagafrumvarp

Verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Flutningskostnaður

fyrirspurn

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Skýrsla nefndar um flutningskostnað

umræður utan dagskrár

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Skattaskjól Íslendinga í útlöndum

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(endurútgáfa)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur, gjaldþol)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(ársreikningar, afskráning félaga)
lagafrumvarp

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

(ársreikningar)
lagafrumvarp

Einkahlutafélög

(ársreikningar, slit félaga)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(ársreikningar, samlagshlutafélög)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendakaup

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(ábyrgðarlýsingar, EES-reglur)
lagafrumvarp

Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(eftirlitslistar)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréfasjóðir)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(ökutækjatryggingar, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn í Kópavogi)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Reynslulausn

þingsályktunartillaga

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hafnir, hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heilsugæslulæknar)
lagafrumvarp

Verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi

þingsályktunartillaga

Rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 33 75,52
Ræða 31 65,78
Andsvar 10 19,42
Grein fyrir atkvæði 2 1,45
Samtals 76 162,17
2,7 klst.