Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Mat umsjónarnefndar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma á gildi lands norðan Vatnajökuls

fyrirspurn

Orkukostnaður lögbýla

fyrirspurn

Kynning á alþjóðlegum viðskiptafélögum

fyrirspurn

Rafræn eignarskráning verðbréfa

(skráning bréfa erlendis)
lagafrumvarp

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

(reglugerð)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(iðnráð)
lagafrumvarp

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Nýtt byggðakort ESA á Suðurnesjum

fyrirspurn

Áfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Rekstur vélar Flugmálastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Háspennulínur í jörð

fyrirspurn

Kynning á evrunni

fyrirspurn

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(afskrift brunabótamats)
lagafrumvarp

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Smávirkjanir í sveitum

fyrirspurn

Rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs

fyrirspurn

Afurðalán í landbúnaði

fyrirspurn

Gagnkvæmt samstarf við önnur ríki um fjármálastarfsemi

fyrirspurn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Sameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkur

lagafrumvarp

Virkjanaleyfi

fyrirspurn

Áhrif lækkunar tekjuskatts

fyrirspurn

Samþjöppun fyrirtækja á matvælamarkaði og hækkun vöruverðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Olíuleit við Ísland

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um skýrslu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Einkaleyfi

(frestir, umboðsmaður o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Rafeyrisfyrirtæki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtulög

fyrirspurn

Undanþága frá banni við samkeppnishömlum

fyrirspurn

Aðild Íslands að INTERREG-áætlun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Álver á Reyðarfirði

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Verðmyndun á matvörumarkaði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Einkahlutafélög

(hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Frumvarp um Rafmagnsveitur ríkisins

um fundarstjórn

Líftækniiðnaður

lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Smávirkjanir

fyrirspurn

Útibú Matra á Ísafirði

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Vöruverð í dreifbýli

fyrirspurn

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Vistvænt eldsneyti

fyrirspurn

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Norðurál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vörur unnar úr eðalmálmum

(merkingar og eftirlit)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Þátttaka seðlabankastjóra í álversviðræðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýting orku frá Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(bókhald í erlendum gjaldeyri)
lagafrumvarp

Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl.

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Gildi lands norðan Vatnajökuls fyrir náttúruvernd og þjóðgarð

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

(fjárfestingar hlutafélagsins)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 174,57
Andsvar 121 173,28
Flutningsræða 27 161,13
Svar 43 113,88
Grein fyrir atkvæði 10 6,8
Um fundarstjórn 2 2,72
Ber af sér sakir 1 1,65
Samtals 253 634,03
10,6 klst.