Guðjón Guðmundsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjáraukalög 2001

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Reglur um flutning hættulegra efna um jarðgöng

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Skipan opinberra framkvæmda

(eftirlit, Framkvæmdasýslan, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja

þingsályktunartillaga

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna

þingsályktunartillaga

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um mannabreytingu í kjörbréfanefnd

tilkynningar forseta

Synjun um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingaskylda ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Útsendingar Ríkisútvarpsins um gervitungl

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Hvalir

fyrirspurn

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl.

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Nám í málm- og véltæknigreinum

fyrirspurn

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Leiðrétting við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Álbræðsla á Grundartanga

(fjárfestingar hlutafélagsins)
lagafrumvarp

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

þingsályktunartillaga

Vistvænt eldsneyti á Íslandi

þingsályktunartillaga

Sjóðandi lághitasvæði

þingsályktunartillaga

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 129,97
Andsvar 44 74,57
Flutningsræða 6 19,2
Grein fyrir atkvæði 4 2,58
Um atkvæðagreiðslu 2 1,65
Samtals 115 227,97
3,8 klst.