Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(varðveisla skipa)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Lífskjarakönnun eftir landshlutum

þingsályktunartillaga

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar umfram aflamark)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(frystiskip)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(fasteignagjöld)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Sameining ríkisbanka áður en þeir verða seldir

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Varanlegar samgöngubætur á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra

skýrsla

Réttarstaða örorku- og ellilífeyrisþega

þingsályktunartillaga

Aukin fjölbreytni atvinnulífs í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysi á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Mælistuðlar í fiskveiðum og vinnslu sjávarafla

þingsályktunartillaga

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok

þingsályktunartillaga

Hætta af völdum bensín- og olíuflutninga um Reykjanesbraut

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(náttúrugripasöfn)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga um hækkun tryggingabóta

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.)
lagafrumvarp

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn sjóslysa

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Þingflokkar á Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Kristnihátíðarsjóður

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 438,65
Flutningsræða 12 157,88
Andsvar 31 48,47
Grein fyrir atkvæði 7 2,82
Ber af sér sakir 1 0,95
Um fundarstjórn 1 0,58
Samtals 111 649,35
10,8 klst.