Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókabátar)
lagafrumvarp

Rekstrarstaða framhaldsskólanna

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(afskrift brunabótamats)
lagafrumvarp

Tryggingarskilmálar vátryggingafélaga

þingsályktunartillaga

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(arður frá veiðifélögum)
lagafrumvarp

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Afnám kvótasetningar

fyrirspurn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Girðingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur)
lagafrumvarp

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útkallstími björgunarþyrlu og stjórn björgunaraðgerða

fyrirspurn

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Talsmaður útlendinga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á þorskeldi

þingsályktunartillaga

Skráningarskylda skipa

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Áfallahjálp innan sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Hvalir

fyrirspurn

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Sala á útflutningskindakjöti innan lands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög og lögreglulög

(sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Tilraunaveiðar á miðsjávartegundum í úthafinu

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(afnám skylduaðildar)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningarréttur erlendra ríkisborgara)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur)
lagafrumvarp

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Umræðuefni undir þessum lið

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Útibú Matra á Ísafirði

fyrirspurn

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Kirkju- og manntalsbækur

(kostnaður)
lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Úthald hafrannsóknaskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002

þingsályktunartillaga

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

beiðni um skýrslu

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

þingsályktunartillaga

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 126 1170,93
Flutningsræða 12 216,77
Andsvar 93 146,35
Grein fyrir atkvæði 8 4,38
Um atkvæðagreiðslu 5 3,87
Um fundarstjórn 1 1,55
Samtals 245 1543,85
25,7 klst.