Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Velferð barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til verndar rjúpnastofninum

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra og húsnæðismál

umræður utan dagskrár

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Skattfrelsi lágtekjufólks

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína)
lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

fyrirspurn

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Velferðarsamfélagið

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Uppbygging sjúkrahótela

þingsályktunartillaga

Rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Kræklingarækt

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vinnutími sjómanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vaktstöð siglinga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi á Gemlufallsheiði

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Ástandið á kjötmarkaðnum

umræður utan dagskrár

Staða lágtekjuhópa

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vitamál

(vitagjald, sæstrengir)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla, beingreiðslur)
lagafrumvarp

Leiðtogafundur um sjálfbæra þróun

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gjald á aflaheimildir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuástandið

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Úthlutun á byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Hvalveiðar

(leyfi til veiða)
lagafrumvarp

Atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Landhelgisgæslan

umræður utan dagskrár

Könnun á umfangi fátæktar

þingsályktunartillaga

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Sjómannalög

(bótaréttur)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár

fyrirspurn

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga

umræður utan dagskrár

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi

þingsályktunartillaga

Hækkun á leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2002/2003

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Rannsókn sjóslysa

(starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
lagafrumvarp

Úrskurður ráðherra um Norðlingaölduveitu

umræður utan dagskrár

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Tækni- og iðnmenntun

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflaheimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Verndun íslensku mjólkurkýrinnar

þingsályktunartillaga

Nýting innlends trjáviðar

þingsályktunartillaga

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir

umræður utan dagskrár

Skýrsla nefndar um flutningskostnað

umræður utan dagskrár

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Skipulag og framkvæmd löggæslu

þingsályktunartillaga

Skattaskjól Íslendinga í útlöndum

umræður utan dagskrár

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannavarnir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Eldi nytjastofna sjávar

(yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Kjör bænda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 96 770,1
Flutningsræða 9 137,65
Andsvar 50 78,77
Um atkvæðagreiðslu 4 2,42
Um fundarstjórn 3 1,85
Grein fyrir atkvæði 2 1,43
Samtals 164 992,22
16,5 klst.