Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Embætti prests á Bíldudal

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Vandi sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Hafrannsóknir á Svalbarða

fyrirspurn

Stuðningur við kræklingaeldi

fyrirspurn

Vinnsla kalkþörungasets

fyrirspurn

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Skattafsláttur vegna barna

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

þingsályktunartillaga

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

umræður utan dagskrár

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína)
lagafrumvarp

Vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Stuðningur við sjálfstæði Færeyja

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Sjálfboðastarf

þingsályktunartillaga

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Umræða um bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

um fundarstjórn

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Afkoma bankanna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Stuðningur við byggð og búsetu í Árneshreppi á Ströndum

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi)
lagafrumvarp

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Starfsumgjörð fjölmiðla

þingsályktunartillaga

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Kvótamiðlun Landssambands íslenskra útvegsmanna

fyrirspurn

Lögfræðiálit frá Lagastofnun HÍ

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fund í efnahags- og viðskiptanefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Tímabundin ráðning starfsmanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárbændur)
lagafrumvarp

Öryggi vegfarenda á Kleifaheiði

fyrirspurn

Undanþága frá virðisaukaskatti

fyrirspurn

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Siglingastofnun Íslands

(siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
lagafrumvarp

Boðun til ríkisráðsfundar

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla stjórnarfrumvarps um fjármálafyrirtæki

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(breyting sparisjóða í hlutafélög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Áform Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka

umræður utan dagskrár

Siglingavernd

lagafrumvarp

Skattgreiðslur erlendra starfsmanna við Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Siglingavernd

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(íbúaþing)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Siðareglur í stjórnsýslunni

þingsályktunartillaga

Kadmínmengun í Arnarfirði

fyrirspurn

Háskóli á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

umræður utan dagskrár

Úthald hafrannsóknarskipa og hafrannsóknir

umræður utan dagskrár

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Varnir gegn dýrasjúkdómum

athugasemdir um störf þingsins

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Sjúkraflutningar Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Tilkynningarskylda og afmörkun siglingaleiða

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Textun

lagafrumvarp

Íslensk farskip

(skattareglur o.fl.)
þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús

þingsályktunartillaga

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði

tilkynning frá ríkisstjórninni

Nemendafjöldi í framhaldsskólum

athugasemdir um störf þingsins

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Heimagerðar landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Samkeppnismál

athugasemdir um störf þingsins

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(frestun á gildistöku reglugerðar)
lagafrumvarp

Þróun atvinnuleysis og kjör atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Uppsögn af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar handfærabáta)
lagafrumvarp

Fjarskiptalög og misnotkun netmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Byggðakjarnar

fyrirspurn

Íslenski þorskstofninn

fyrirspurn

Eldisþorskur

fyrirspurn

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Horfur í atvinnu- og byggðamálum á Djúpavogi

umræður utan dagskrár

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Markaðssetning dilkakjöts erlendis

fyrirspurn

Ráðgjafarnefnd við Hafrannsóknastofnun

fyrirspurn

Opinber störf í sjávarútvegi

fyrirspurn

Afsláttur af þungaskatti

fyrirspurn

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
lagafrumvarp

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Siglingastofnun Íslands

(siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda

fyrirspurn

Störf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu

fyrirspurn

Samkeppnisstofnun

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um fjárframlög til stjórnmálaflokka

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar við Mývatn og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Siglingavernd

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Þinghaldið og afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps úr nefnd

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Skipan hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjölmiðlafrumvarp

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjölmiðlafrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Lokafjárlög 2000

lagafrumvarp

Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa

lagafrumvarp

Lokafjárlög 2000

lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Úrskurður Hæstaréttar í málverkafölsunarmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Jarðalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Fjölmiðlalög og þjóðaratkvæðagreiðsla

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 170 1322,37
Andsvar 88 131,65
Flutningsræða 17 124,5
Um fundarstjórn 6 13,4
Grein fyrir atkvæði 16 9,12
Um atkvæðagreiðslu 14 8,18
Samtals 311 1609,22
26,8 klst.