Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Íþróttaáætlun

þingsályktunartillaga

Sameining Tækniháskólans og Háskólans í Reykjavík

athugasemdir um störf þingsins

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Uppkaup á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Veggjald í Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breytingar á stjórnarskrá

(endurskoðun)
þingsályktunartillaga

Rekstur skólaskips

þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur

(vanskil á vörslufé)
lagafrumvarp

Árásir á íslenska starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Kabúl í Afganistan

umræður utan dagskrár

Þróun verðbólgu og forsendur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Textun

(sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla Samkeppnisstofnunar um verðsamráð olíufélaganna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðmálakönnun í Eyjafirði

fyrirspurn

Fangelsi á Hólmsheiði

fyrirspurn

Veiðiregla

fyrirspurn

Fiskveiðistjórnarkerfi

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Stuðningur við stríðið í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Málefni sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í sjónvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Skráning og mat fasteigna

(auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingar)
lagafrumvarp

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

tilkynningar forseta

Jarðgangaáætlun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan, tilhögun kosninga o.fl.)
þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Vegagerð og veggjöld

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína)
lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Varðveisla gamalla skipa og báta

fyrirspurn

Íslenskukennsla fyrir útlendinga

fyrirspurn

Smíði nýs varðskips

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Áhrif hálendisvegar á aðra vegagerð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum)
lagafrumvarp

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Raforkuverð til garðyrkju

fyrirspurn

Geðheilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Verðbréfaviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Kosningarnar í Írak

umræður utan dagskrár

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(vinnutímatilskipunin)
þingsályktunartillaga

Meinatæknar og heilbrigðisþjónusta

(lífeindafræðingar)
lagafrumvarp

Afdrif laxa í sjó

þingsályktunartillaga

Vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Verndaráætlun fyrir svæði sem eru ósýkt af sauðfjárriðu

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um verka- og tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Upphæð ellilífeyris og skerðingarreglur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framtíð Reykjavíkurflugvallar

umræður utan dagskrár

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Háskóli á Ísafirði

fyrirspurn

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Veiðarfæri í sjó

fyrirspurn

Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Heimasala afurða bænda

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Sala Lánasjóðs landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Staða íslenska kaupskipaflotans

umræður utan dagskrár

Endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(meðafli, leyfissviptingar)
lagafrumvarp

Stjórnmálaþátttaka, áhrif og völd kvenna

þingsályktunartillaga

Breytt hlutföll aldurshópa eftir árið 2010

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd vegáætlunar

fyrirspurn

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kostnaður af viðhaldi þjóðvega

fyrirspurn

Jarðgöng í Dýrafirði

fyrirspurn

Jarðgöng til Bolungarvíkur

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs

(verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
lagafrumvarp

Geðlyfjanotkun barna

athugasemdir um störf þingsins

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Loftferðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(meðafli, leyfissviptingar)
lagafrumvarp

Rekstur skólaskips

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 142 1154,25
Flutningsræða 9 140,05
Andsvar 84 133,93
Um atkvæðagreiðslu 14 16,32
Um fundarstjórn 6 9,9
Grein fyrir atkvæði 7 5,22
Samtals 262 1459,67
24,3 klst.