Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Sameiningarkosningar sveitarfélaga

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Kjör aldraðra

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Nýtt tækifæri til náms

þingsályktunartillaga

Staða loðnustofnsins

umræður utan dagskrár

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

þingsályktunartillaga

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Láglendisvegir

þingsályktunartillaga

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Niðurstaða fjölmiðlanefndar

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Starfsmannaleigur

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(samgöngumannvirki, blöð og tímarit)
lagafrumvarp

Aflaheimildir frá Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins

þingsályktunartillaga

Breytt skipan lögreglumála

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

(afnám úrskurðarnefndar)
lagafrumvarp

Aðbúnaður og aðstæður aldraðra á dvalar- og hjúkrunarheimilum

umræður utan dagskrár

Vandi rækjuiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Textun

(sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)
lagafrumvarp

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Eingreiðsla til bótaþega

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(hækkun eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Textun innlends sjónvarpsefnis

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samráðsskylda stjórnvalda við samtök fatlaðra

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Hæstaréttardómur í máli jafnréttisstýru

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Viðhald vegarins á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur

fyrirspurn

Eldi á villtum þorskseiðum

fyrirspurn

Jafnstöðuafli

fyrirspurn

Rækjustofninn í Arnarfirði

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Atvinnumál á Ísafirði

fyrirspurn

Horfur í loðnuveiðum

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Verkefnasjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun fjár)
lagafrumvarp

Breytingar á skattbyrði

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum -- Fríhöfnin

athugasemdir um störf þingsins

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Hækkun raforkuverðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Heyrnar-, tal- og sjónstöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur framhaldsskóla

fyrirspurn

Svæðisútvarp á Vesturlandi

fyrirspurn

Endurgreiðslur öryrkja til Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Tenging Sundabrautar við Grafarvog

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

Norðurskautsmál 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Þingmenn bera af sér sakir

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómur í Baugsmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir)
lagafrumvarp

Fæðingarorlofssjóður

fyrirspurn

Kadmínmengun

fyrirspurn

Eftirlit með staðsetningu sjúkraflugvéla

fyrirspurn

Endurskoðun laga um málefni aldraðra

fyrirspurn

Lækkun raforkuverðs

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Aukning á skuldum þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leiguverð fiskveiðiheimilda

fyrirspurn

Skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum

fyrirspurn

Útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins

umræður utan dagskrár

Fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Happdrætti Háskóla Íslands

(einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum)
lagafrumvarp

Viðræður í varnarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Fullgilding Hoyvíkur-samningsins

(sameiginlegt efnahagssvæði)
þingsályktunartillaga

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Öryggisgæsla við erlend kaupskip

fyrirspurn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf

þingsályktunartillaga

Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 140 979,4
Flutningsræða 11 149,08
Andsvar 58 87,58
Um atkvæðagreiðslu 9 9,12
Grein fyrir atkvæði 7 5,43
Um fundarstjórn 1 1,1
Samtals 226 1231,71
20,5 klst.