Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Bann við botnvörpuveiðum

fyrirspurn

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Vímuefnavandinn

umræður utan dagskrár

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Skerðing lífeyrissjóða á lífeyrisgreiðslum til öryrkja

umræður utan dagskrár

Framtíð hvalveiða við Ísland

umræður utan dagskrár

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn ofsaakstri í umferðinni

umræður utan dagskrár

Úttekt á hækkun rafmagnsverðs

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur)
lagafrumvarp

Láglendisvegir

(öryggi og stytting leiða)
þingsályktunartillaga

Niðurskurður á framlagi til verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Fjölgun útlendinga á Íslandi

umræður utan dagskrár

Nám á framhaldsskólastigi á suðursvæði Vestfjarða

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar

(viðurlagaákvæði)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(nýting deilistofna og friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps fyrir 2. umr.

athugasemdir um störf þingsins

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Álversáform í Þorlákshöfn

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Veiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar

fyrirspurn

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Vatnstjón á mannvirkjum á Keflavíkurvelli

athugasemdir um störf þingsins

Þróun í fjarskiptaþjónustu eftir einkavæðingu Símans

umræður utan dagskrár

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar lána

þingsályktunartillaga

Miðstöð mæðraverndar

umræður utan dagskrár

Búseta í iðnaðarhúsnæði

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um samgönguráðherra og Vegagerðina

um fundarstjórn

Hvalveiðar Íslendinga og markaðir í Bandaríkjunum

athugasemdir um störf þingsins

Lögheimili og skipulags- og byggingarlög

(óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
lagafrumvarp

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar

(viðurlagaákvæði)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli útvarpsstjóra

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Svar við fyrirspurn um fjárhagsstöðu RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsþing Frjálslynda flokksins og stefna í innflytjendamálum

athugasemdir um störf þingsins

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leiga aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Mæting í atkvæðagreiðslur

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Leynisamningar með varnarsamningnum 1951

umræður utan dagskrár

Siglingavernd

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Frjálslynda flokksins

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðvegur á Akranesi

fyrirspurn

Frammíköll

um fundarstjórn

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Aflagning dagabátakerfisins

fyrirspurn

Laun sjómanna og lífskjör á landsbyggðinni

fyrirspurn

Vetnisrannsóknir og eldsneyti

fyrirspurn

Farþegaflug milli Vestmannaeyja og lands

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(heildarlög, leyfisveitingar)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Þróun kaupmáttar hjá almenningi

umræður utan dagskrár

Þjónusta við alzheimersjúklinga -- atvinnumál á Ísafirði

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Skattlagning kaupskipaútgerðar

(tonnaskattur og ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Atvinnu- og byggðamál á Vestfjörðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Trjáræktarsetur sjávarbyggða

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi

(ólöglegar veiðar)
lagafrumvarp

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökuskírteini, hert viðurlög)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Orð fjármálaráðherra

um fundarstjórn

Umferðarlög

(ökuskírteini, hert viðurlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(raforkuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 104 838,27
Andsvar 62 92,32
Flutningsræða 8 61,37
Grein fyrir atkvæði 11 9,63
Um atkvæðagreiðslu 6 7,98
Um fundarstjórn 3 5,92
Samtals 194 1015,49
16,9 klst.