Ágúst Einarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Byggðastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Sala notaðra ökutækja

(leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnisstarfsemi á vegum Póst- og símamálastofnunar

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar, lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Brot á lögum um framleiðslu landbúnaðarvara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfestingar sölusamtaka í sjávarútvegi erlendis

umræður utan dagskrár

Skýrsla námsmanna um LÍN

umræður utan dagskrár

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(hlutdeildarskírteini, afföll)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(hlutdeildarskírteini, afföll)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(málsmeðferðarreglur o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(framlög til menningarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(hlutdeildarskírteini, afföll)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar, lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar, lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1997

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heilsugæslulæknar, prófessorar o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og lyfjalög

(kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Háskólaþing

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

(Veiðimálastofnun)
lagafrumvarp

Vísitölubinding langtímalána

fyrirspurn

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu

þingsályktunartillaga

Verðbólgureikningsskil

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(kvótaleiga)
lagafrumvarp

Skattatillögur ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Breytingar í lífeyrismálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Staðan í samningamálum

athugasemdir um störf þingsins

Verkmenntun

fyrirspurn

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Rafræn eignarskráning verðbréfa

lagafrumvarp

Sala notaðra ökutækja

(leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðskerðingargjöld)
lagafrumvarp

Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Endurskoðendur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Beiðnir um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald af olíu

(lituð olía)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(staðgreiðsla opinberra gjalda)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Einkahlutafélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(viðurkenndir bókarar)
lagafrumvarp

Uppgjör á vangoldnum söluskatti

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Breytingartillaga við 407. mál

athugasemdir um störf þingsins

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Umferðarlög

(hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv.

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðild starfsmanna að stjórn)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 66 532,1
Flutningsræða 29 338,88
Andsvar 117 219,47
Grein fyrir atkvæði 34 26,73
Um fundarstjórn 9 17,1
Um atkvæðagreiðslu 2 3,25
Samtals 257 1137,53
19 klst.