Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Gæsla íslenskra hafsbotnsréttinda

þingsályktunartillaga

Veiði togara innan 12 mílna landhelginnar skv. reglugerð nr. 402/1993

umræður utan dagskrár

Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana

fyrirspurn

Jöfnunar- og undirboðstollar á skipasmíðaverkefni

fyrirspurn

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framtíð starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Lendingar ferjuflugvéla á Rifi

þingsályktunartillaga

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Nýting síldarstofna

þingsályktunartillaga

Alþjóðleg skráning skipa

þingsályktunartillaga

Útfærsla landhelginnar

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Friðunaraðgerðir á Breiðafirði

fyrirspurn

Rannsóknir á áhrifum einstakra veiðarfæra

fyrirspurn

Flutningur útibús Hafrannsóknastofnunar frá Ólafsvík

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Staðan í atvinnumálum á Akureyri og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við henni

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fundarstjórn forseta og stuðningur við setningu bráðabirgðalaga

athugasemdir um störf þingsins

Skuldbreytingar sjávarútvegsfyrirtækja

fyrirspurn

Færsla grunnskólans til sveitarfélaganna

fyrirspurn

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Samkomulag um lengd utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Olíugjald í stað þungaskatts á dísilbíla

fyrirspurn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna Vitastofnunar Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Innheimta þungaskatts

fyrirspurn

Réttur vörubílstjóra til atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Búvörulagafrumvarp o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Skráning notaðra skipa

fyrirspurn

Rekstur lóranstöðvarinnar að Gufuskálum

fyrirspurn

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurn

Mengunarvarnarbúnaður í bifreiðar ríkisins

þingsályktunartillaga

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Staðsetning björgunarþyrlu

þingsályktunartillaga

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

þingsályktunartillaga

Endurnýjun varðskips

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Samgöngur í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Tollalög og vörugjald

(hráefni til garðyrkjuafurða)
lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(veiðar með botnvörpu og flotvörpu í Breiðafirði)
lagafrumvarp

Bann dragnótaveiða í Faxaflóa

þingsályktunartillaga

Breyting á lögum um stjórn fiskveiða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(upptaka bruggunaráhalda, afsláttarverð áfengis)
lagafrumvarp

Vöruflutningar á landi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Niðurgreiðslur á ull

fyrirspurn

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(veiting atvinnuréttinda)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Skerðing á eingreiðslum til lífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 103 970,02
Andsvar 142 234
Flutningsræða 12 172,55
Um fundarstjórn 20 36,45
Málsh. um fundarstjórn 2 15,48
Grein fyrir atkvæði 8 9,53
Um atkvæðagreiðslu 1 2,3
Samtals 288 1440,33
24 klst.