Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Viðnám gegn byggðaröskun

umræður utan dagskrár

Ný viðhorf um aðild Íslands að Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Staðlar fyrir mannafla á lögreglustöðvum

fyrirspurn

Frumvörp um fjarskiptamál

athugasemdir um störf þingsins

Horfur í orkuframleiðslu í vetur

umræður utan dagskrár

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Textun íslensks sjónvarpsefnis

þingsályktunartillaga

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Innganga í Alþjóðahvalveiðiráðið

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Tillaga Samfylkingarinnar um opna nefndarfundi

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fund forsætisnefndar

um fundarstjórn

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Stærð álvers við Reyðarfjörð og orkuöflun til þess

umræður utan dagskrár

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar umfram aflamark)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(frystiskip)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Smíði skipa

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum

(undanþáguákvæði)
lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Sala Sementsverksmiðjunnar hf.

fyrirspurn

Mælistuðlar í fiskveiðum og vinnslu sjávarafla

þingsályktunartillaga

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Stofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.)
lagafrumvarp

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Uppbygging vega á jaðarsvæðum

fyrirspurn

Vegurinn fyrir Búlandshöfða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar umfram aflamark)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(fasteignagjöld)
lagafrumvarp

Varðveisla báta og skipa

þingsályktunartillaga

Þingstörf fram að sumarhléi

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 66 404,15
Andsvar 83 124,85
Flutningsræða 8 63,78
Um fundarstjórn 4 6,6
Grein fyrir atkvæði 7 4,9
Um atkvæðagreiðslu 2 4,03
Samtals 170 608,31
10,1 klst.