Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum

þingsályktunartillaga

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Hrefnuveiðar

fyrirspurn

Stofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Mælistuðlar í fiskveiðum og vinnslu sjávarafla

þingsályktunartillaga

Löggæsla á Akranesi og í Borgarnesi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins

athugasemdir um störf þingsins

Kaup ríkisins á eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða

fyrirspurn

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Flutningur hættulegra efna um jarðgöng

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Sokkin skip og önnur mengunarhætta í sjó umhverfis landið

fyrirspurn

Loftslagsbreytingar

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um tekjustofna sveitarfélaga og skyld mál

um fundarstjórn

Fjárhagsvandi sveitarfélaga á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Vatnsveitur sveitarfélaga

(vatnsgjald)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(fjárhæðir)
lagafrumvarp

Víkingaskipið Íslendingur

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(viðurlög)
fyrirspurn

Tilnefning Eyjabakka sem votlendissvæðis á skrá Ramsar-samningsins

þingsályktunartillaga

Verkfall framhaldsskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(gildistími)
lagafrumvarp

Umferðaröryggismál

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar árið 2001

fyrirspurn

Fyrirtæki í útgerð

fyrirspurn

Sambýli kvíaeldis og villtrar náttúru

fyrirspurn

Niðurstöður Haag-ráðstefnunnar um loftslagsbreytingar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiðieftirlitsgjald

(fjárhæðir)
lagafrumvarp

Framkvæmd þingsályktunar um varðveislu báta og skipa

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Losun gróðurhúsalofttegunda

umræður utan dagskrár

Kísilgúrvinnsla úr Mývatni

fyrirspurn

Varúðarregla, 15. regla Ríó-yfirlýsingarinnar

fyrirspurn

Áhrif hrefnustofnsins á viðgang þorskstofnsins

fyrirspurn

Eftirlit með útlendingum

(beiðni um hæli)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

athugasemdir um störf þingsins

Matvæli

(eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(gildistími)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(vinna við íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(lágmarksstærð sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Vaxtahækkun og staðan í húsnæðismálum láglaunafólks

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(afli utan kvóta)
lagafrumvarp

Breytingar á starfsemi Rariks

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Sjúkraflug

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Framhaldsskólanám í Stykkishólmi

fyrirspurn

Könnun á áhrifum fiskmarkaða

þingsályktunartillaga

Lagaráð

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(upplýsingar um hlutafélög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(tegundartilfærsla)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(samvinnufélög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Aðgengi og verðlagning opinberra rannsóknargagna

fyrirspurn

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Aðgöngugjöld að þjóðgörðum

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(einkafjármögnun og rekstrarleiga)
lagafrumvarp

Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan o.fl.)
þingsályktunartillaga

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðbrögð við gin- og klaufaveiki

athugasemdir um störf þingsins

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Steinsteypa til slitlagsgerðar

fyrirspurn

Póstþjónusta

fyrirspurn

Náttúruverndaráætlun

fyrirspurn

Vikurnám við Snæfellsjökul

fyrirspurn

Staðan í vinnudeilum sjómanna og LÍÚ

umræður utan dagskrár

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

lagafrumvarp

Árósasamningur um aðgang að upplýsingum

þingsályktunartillaga

Umræða í sjávarútvegsnefnd um brottkast

athugasemdir um störf þingsins

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Kyoto-bókunarinnar

umræður utan dagskrár

Frumvarp um almenn hegningarlög

athugasemdir um störf þingsins

Auðlindagjald af vatnsafli í þjóðlendum

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Samningsmál lögreglumanna

athugasemdir um störf þingsins

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(atvinnurekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

Stóriðja í Hvalfirði

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(smíði varðskips)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni smábáta og starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gjald á aflaheimildir)
lagafrumvarp

Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)

þingsályktunartillaga

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 126 688,1
Andsvar 89 147,2
Flutningsræða 15 112,3
Um fundarstjórn 8 15,38
Grein fyrir atkvæði 3 2,3
Um atkvæðagreiðslu 1 0,45
Samtals 242 965,73
16,1 klst.