Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(matvæli)
lagafrumvarp

Stofnun stjórnsýsluskóla

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(lágmarksstærð sveitarfélags)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

(skipan samgönguráðs, grunntillaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Flutningur sláturfjár yfir varnarlínur

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Aðgerðir gegn ójafnvægi í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Endurskoðun stjórnarskrárinnar

fyrirspurn

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Aðstoð við sauðfjárbændur

athugasemdir um störf þingsins

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Stuðningur við byggð og búsetu í Árneshreppi á Ströndum

fyrirspurn

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Ábyrgðarmenn námslána

fyrirspurn

Menningarmál á Vesturlandi

fyrirspurn

Sala á hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka

fyrirspurn

Starfskjör á fjármálamarkaði

fyrirspurn

Kvótamiðlun Landssambands íslenskra útvegsmanna

fyrirspurn

Nettenging lítilla byggðarlaga

fyrirspurn

Gangagerð og safnvegaframkvæmdir

fyrirspurn

Skipan löggæslumála

fyrirspurn

Rýmingar- og björgunaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið

fyrirspurn

Úrvinnslugjald

(net, umbúðir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Veggjald í Hvalfjarðargöngum

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

(erfðablöndun)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárbændur)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Siglingastofnun Íslands

(siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
lagafrumvarp

Áherslur í byggðamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytingar á eignarhaldi í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling iðnnáms, verknáms og listnáms í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

athugasemdir um störf þingsins

Loðnurannsóknir og loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(slátrun eldisfisks)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Siglingavernd

lagafrumvarp

Útflutningur á lambakjöti

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(íbúaþing)
lagafrumvarp

Veiðigjald og sjómannaafsláttur

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Úthald hafrannsóknarskipa og hafrannsóknir

umræður utan dagskrár

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Vextir og þjónustugjöld bankastofnana

þingsályktunartillaga

Skipulag sjóbjörgunarmála

þingsályktunartillaga

Stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu

þingsályktunartillaga

Bundið slitlag á þjóðvegi nr. 1

fyrirspurn

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Útvarpslög o.fl.

(stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Atvinnumál kvenna

fyrirspurn

Verðtrygging lána

fyrirspurn

Skólagjöld í Háskóla Íslands

fyrirspurn

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Stytting þjóðvegar eitt

þingsályktunartillaga

Útgáfa bókarinnar Forsætisráðherrar Íslands

fyrirspurn

Gjaldtaka af umferðarmannvirkjum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar handfærabáta)
lagafrumvarp

Jarðalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(afnám gjalds)
lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Byggðakjarnar

fyrirspurn

Jöfnun búsetuskilyrða á landinu

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

(hækkun bóta)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Markaðssetning dilkakjöts erlendis

fyrirspurn

Endurgreiðsla námslána

fyrirspurn

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

fyrirspurn

Tvöföldun Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(Fiskræktarsjóður)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(Stofnsjóður, framtakssjóðir)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Framlagning frumvarps um eignarhald á fjölmiðlum

um fundarstjórn

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála

(flugvallaskattur)
lagafrumvarp

Rannsókn flugslysa

lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Störf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu

fyrirspurn

Markaðssetning lambakjöts innan lands

fyrirspurn

Kröfur til sauðfjársláturhúsa

fyrirspurn

Flutningur hættulegra efna um Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Siglingavernd

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta þingfundar

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands og svar við fyrirspurn um hrefnuveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Veiðieftirlitsgjald

(afnám gjalds)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 122 824,27
Andsvar 133 211,03
Flutningsræða 16 151,65
Um fundarstjórn 10 26,62
Um atkvæðagreiðslu 4 5,63
Grein fyrir atkvæði 4 2,3
Samtals 289 1221,5
20,4 klst.