Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

(reglugerð)
lagafrumvarp

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Persónuafsláttur barna

þingsályktunartillaga

Landsdómur

þingsályktunartillaga

Ráðherraábyrgð

þingsályktunartillaga

Rekstur vélar Flugmálastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(afskrift brunabótamats)
lagafrumvarp

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Brunatryggingar

(afskrift brunabótamats)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(Heyrnar- og talmeinastöð)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Skipan opinberra framkvæmda

(eftirlit, Framkvæmdasýslan, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(matsverð fasteigna)
lagafrumvarp

Fasteignakaup

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Lokaumræða um frv. um tekjuskatt og eignarskatt o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka almannatrygginga í ferðakostnaði foreldra barna á meðferðarstofnunum

fyrirspurn

Bólusetning gegn barnasjúkdómum

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Innheimtulög

fyrirspurn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Siðareglur í stjórnsýslunni

þingsályktunartillaga

Siðareglur fyrir alþingismenn

þingsályktunartillaga

Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Mótvægisaðgerðir í efnahagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárreiður ríkisins

(Fjársýsla)
lagafrumvarp

Tryggingagjald o.fl.

(reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(sektir, barnabílstólar)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(EES-reglur, ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur

(reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(framlenging ábyrgðar)
lagafrumvarp

Frumvarp um Þjóðhagsstofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Lyfjakostnaður lífeyrisþega

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(sektir, barnabílstólar)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Upplýsingar um þingmál

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 30 602,83
Ræða 66 574,78
Andsvar 76 142,7
Grein fyrir atkvæði 18 13,38
Um atkvæðagreiðslu 4 5,22
Um fundarstjórn 1 3,15
Samtals 195 1342,06
22,4 klst.