Jóna Valgerður Kristjánsdóttir: ræður


Ræður

Veiði togara innan 12 mílna landhelginnar skv. reglugerð nr. 402/1993

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Umfjöllun um skýrslu frá Ríkisendurskoðun í menntamálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Landkynning í Leifsstöð

fyrirspurn

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Vegasamband allt árið milli Austurlands og Norðurlands

þingsályktunartillaga

Héraðsskólinn í Reykjanesi

fyrirspurn

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Friðunaraðgerðir á Breiðafirði

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Breytingar á sjúkrahúsmálum

umræður utan dagskrár

Félagslegar aðstæður nýbúa

fyrirspurn

Reglugerð um vistun barna í sveit

fyrirspurn

Friðunaraðgerðir á karfa

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtagjöld af íbúðarlánum)
lagafrumvarp

Héraðsskólinn að Núpi

þingsályktunartillaga

Framlagning skattafrumvarpa ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir fyrir ungmenni sem hafa flosnað upp úr skóla

fyrirspurn

Útboð í landpóstaþjónustu

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

fyrirspurn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Ofbeldi í myndmiðlum

fyrirspurn

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Umræða um skýrslu Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(síldveiðar umfram aflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Vinna í nefndum við frágang fjárlaga o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Samkeppnisstaða innlendrar garðyrkju

umræður utan dagskrár

Forræði á innflutningi búvara

umræður utan dagskrár

Færsla grunnskólans til sveitarfélaganna

fyrirspurn

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Starfshættir nefnda, vinnubrögð í landbúnaðarnefnd

um fundarstjórn

Samkomulag um lengd utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Eftirstöðvar fjár til atvinnuskapandi verkefna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1992

munnleg skýrsla þingmanns

Efling laxeldis

þingsályktunartillaga

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna Vitastofnunar Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Rækjukvóti loðnuskipa

fyrirspurn

Úthlutun aflaheimilda

fyrirspurn

Innheimta þungaskatts

fyrirspurn

Greiðslur atvinnuleysisbóta til bænda

fyrirspurn

Veiðar á ref í friðlandinu á Hornströndum

fyrirspurn

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1992

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(stjórn Fasteignamats ríkisins)
lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Löggjöf um glasafrjóvganir og réttaráhrif tæknifrjóvgunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárframlög til stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Veiting dýralæknisembætta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Embætti héraðsdýralækna

fyrirspurn

Almannatryggingar

(skipunartími forstjóra Tryggingastofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til að veita íslenskri garðyrkju viðunandi samkeppnisstöðu

þingsályktunartillaga

Átak við að koma raflínum í jarðstreng

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Vöruflutningar á landi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu SR-mjöls

athugasemdir um störf þingsins

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd, svar landbrh. við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
lagafrumvarp

Alferðir

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf efh.- og viðskn. og allshn., verkfall meinatækna

athugasemdir um störf þingsins

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáröflun til varna gegn ofanflóðum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá, afgreiðsla þingmála og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlit með skipum

(innflutningur og skráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

50 ára afmæli lýðveldisins

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Þingfrestun

Hátíðarsjóður í tilefni 50 ára afmælis lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 123 974,92
Andsvar 78 97,38
Flutningsræða 15 71,47
Um fundarstjórn 29 41,45
Grein fyrir atkvæði 16 11,53
Um atkvæðagreiðslu 4 4,17
Málsh. um fundarstjórn 2 2,4
Ber af sér sakir 1 0,6
Samtals 268 1203,92
20,1 klst.