Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Varasjóður fyrir lán Byggingarsjóðs verkamanna

fyrirspurn

Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga

fyrirspurn

Grunnskólar

(einsetning, samræmd lokapróf)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
lagafrumvarp

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(varðveisla skipa)
lagafrumvarp

Staðlar fyrir lögreglubifreiðir

fyrirspurn

Umferðarlög

(ökuhraði)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Horfur í orkuframleiðslu í vetur

umræður utan dagskrár

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Verðbætur á gjaldahlið vegamála árið 2000

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Íslenskar þjóðargersemar erlendis

fyrirspurn

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Fyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinni

fyrirspurn

Staðardagskrá 21

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu

fyrirspurn

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokaafgreiðsla fjárlaga og fjáraukalaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Lokaumræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mennta- og rannsóknastofnanir í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Lífskjarakönnun eftir landshlutum

þingsályktunartillaga

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Banka- og póstafgreiðslur

fyrirspurn

Póstþjónusta

fyrirspurn

Loftskeytastöðin á Siglufirði

fyrirspurn

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar umfram aflamark)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(frystiskip)
lagafrumvarp

Öryggismál á hálendi Íslands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Varðveisla sjaldgæfra hrossalita

fyrirspurn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Vegalög

(reiðvegir, girðingar)
lagafrumvarp

Sjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandi

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Fákeppni í sölu matvöru og stöðugleiki í efnahagsmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Þjóðminjasafnsins

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

fyrirspurn

Vatnsveitur í dreifbýli

fyrirspurn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga um hækkun tryggingabóta

umræður utan dagskrár

Póstburður

fyrirspurn

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Uppbygging vega á jaðarsvæðum

fyrirspurn

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Breytt staða í álvers- og virkjanamálum

umræður utan dagskrár

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys

þingsályktunartillaga

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Réttindagæsla fatlaðra

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn, starfsemi, tekjur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(hreindýr)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Tólf ára samfellt grunnnám

þingsályktunartillaga

Starfsgrundvöllur lítilla iðnfyrirtækja á landsbyggðinni

fyrirspurn

Eldsneytisafgreiðsla á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Vegamál

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 2000 - 2003

þingsályktunartillaga

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Varðveisla báta og skipa

þingsályktunartillaga

Bílaleigur

lagafrumvarp

Rannsókn sjóslysa

lagafrumvarp

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(undanþágur)
lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

(nektardansstaðir o.fl.)
lagafrumvarp

Loftferðir

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

(nektardansstaðir o.fl.)
lagafrumvarp

Loftferðir

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðild að verkefninu Maður - nýting - náttúra

fyrirspurn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 108 700,67
Flutningsræða 18 121,2
Andsvar 97 107,98
Grein fyrir atkvæði 39 26,22
Um atkvæðagreiðslu 1 0,75
Samtals 263 956,82
15,9 klst.