Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Landsvegir á hálendi Íslands

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeild skólaskipa)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Hlutverk ríkislögreglustjóra

fyrirspurn

Fjárveitingar til mennta- og þróunarstofnana landbúnaðarins

fyrirspurn

Umferðarframkvæmdir í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Samkeppnishæf menntun og ný stefna í kjaramálum kennara

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Búsetuþróun

fyrirspurn

Kaup ríkisins á eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða

fyrirspurn

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Varanlegar samgöngubætur á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um tekjustofna sveitarfélaga og skyld mál

um fundarstjórn

Sjúkraflug

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárhagsvandi sveitarfélaga á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(vatnsgjald)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur um jarðir á Íslandi

fyrirspurn

Gildistaka Schengen-samkomulagsins

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Atvinnumál landsbyggðar og byggðastefna stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Barnalög

(ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Uppgjör vegna innlausnar íbúða í félagslega íbúðakerfinu

fyrirspurn

Ráðstafanir í húsnæðismálum

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Hækkun afnotagjalda RÚV og forsendur fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Endurheimt íslenskra fornminja frá Danmörku

fyrirspurn

Einbreiðar brýr

fyrirspurn

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Vaxtahækkun og staðan í húsnæðismálum láglaunafólks

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Umboðsmaður aldraðra

þingsályktunartillaga

Tólf ára samfellt grunnnám

þingsályktunartillaga

Lokun pósthúsa á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Endurgerð brúar yfir Ströngukvísl

fyrirspurn

Reglur Evrópusambandsins um viðskipti með dýraafurðir

fyrirspurn

Framhaldsskólanám í Stykkishólmi

fyrirspurn

Könnun á áhrifum fiskmarkaða

þingsályktunartillaga

Rækjuvinnslan í Bolungarvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(aðild RALA að hlutafélögum)
lagafrumvarp

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Tilraunaskólar og nýjungar í skólastarfi

fyrirspurn

Bókasafnsfræðingar

(starfsheiti)
lagafrumvarp

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Viðbrögð við gin- og klaufaveiki

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

fyrirspurn

Lög um vernd og nýtingu erfðaauðlinda

fyrirspurn

Byggðakvóti

fyrirspurn

Greiðslur vegna tjóna af völdum jarðskjálfta

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Samningar Íslandspósts hf. um dreifingu pósts á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 2000

skýrsla

Villtur minkur

þingsályktunartillaga

Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga

(réttur til starfsheitis o.fl.)
lagafrumvarp

Sjávarútvegur og byggðaþróun á Íslandi

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag flugöryggismála

umræður utan dagskrár

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.)
lagafrumvarp

Staða starfsnáms

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landgræðsluáætlun 2002-2013

þingsályktunartillaga

Smitsjúkdómavarnir og eftirlit með innfluttum matvælum og aðföngum

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Námsstyrkir

fyrirspurn

Fjöldi nemenda í framhaldsskólum

fyrirspurn

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Stjórnskipulag byggðamála og vinnulag við byggðaáætlanir

umræður utan dagskrár

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Líftækniiðnaður

(yfirstjórn málaflokksins)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Þjóðlendur

fyrirspurn

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Nýjar hugmyndir um skipan og starfshætti Rannsóknarráðs Íslands

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Frumvarp um lög á verkfall sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Málefni smábáta og starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sjóvarnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Menningarverðmæti

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 130 770,82
Flutningsræða 22 200,37
Andsvar 116 173,42
Grein fyrir atkvæði 15 11,77
Um fundarstjórn 6 11,72
Um atkvæðagreiðslu 4 6,13
Samtals 293 1174,23
19,6 klst.