Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Sala á hlutabréfum Landssímans hf.

umræður utan dagskrár

Lyfjastofnun

fyrirspurn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Svæðisskipulag fyrir landið allt

þingsályktunartillaga

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Rekstrarstaða framhaldsskólanna

umræður utan dagskrár

Tólf ára samfellt grunnnám

þingsályktunartillaga

Starfsskilyrði háskóla

umræður utan dagskrár

Skimun fyrir riðu

fyrirspurn

Einkaframtak í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Málefni Raufarhafnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárreiður ríkisins

(fjáraukalög)
lagafrumvarp

Heilsuvernd í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Hönnun og merkingar hjólreiðabrauta

þingsályktunartillaga

Lagning ljósleiðara

fyrirspurn

Nýir framhaldsskólar

fyrirspurn

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Sérframlag til framhaldsdeilda

fyrirspurn

Rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs

fyrirspurn

Afurðalán í landbúnaði

fyrirspurn

Upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga

fyrirspurn

Skattar af greiðslum úr kjaradeilusjóðum stéttarfélaga

fyrirspurn

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Vinnulag fjárlaganefndar við undirbúning 3. umr. fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla við 3. umr. fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Tillögur byggðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga

fyrirspurn

Biðlisti eftir þjónustu svæðisskrifstofa málefna fatlaðra

fyrirspurn

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(jöfnunargjald, heimtaugar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(jöfnunargjald, heimtaugar)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskiptasamband í Vestfjarðagöngunum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Aukaþing Alþingis um byggðamál

þingsályktunartillaga

Sala á greiðslumarki ríkisjarða

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Breytingar á gjaldskrám til að ná niður verðlagi

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um skýrslu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnsýsla samgönguráðherra í máli læknis Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Barnalög

(faðernismál)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Álagning skatta

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Verndun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Fangelsismálastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Reiknilíkan fyrir framhaldsskóla

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárreiður ríkisins

(Fjársýsla)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, ósoneyðandi efni)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Útibú Matra á Ísafirði

fyrirspurn

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Fjarskiptasamband á Hólmavík og í nærsveitum

fyrirspurn

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Tollalög

(sektir, barnabílstólar)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Uppsagnir hjá Landssímanum á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Lokafjárlög 1999

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 144 1140,5
Andsvar 198 326,08
Flutningsræða 27 303,53
Grein fyrir atkvæði 22 21,37
Um atkvæðagreiðslu 6 13,47
Um fundarstjórn 2 5,28
Ber af sér sakir 2 1,5
Samtals 401 1811,73
30,2 klst.