Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Atvinnuvegaráðuneyti

þingsályktunartillaga

Skráning nafna í þjóðskrá

þingsályktunartillaga

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Vegalög

(öryggi, staðlar)
lagafrumvarp

Sameining Tækniháskólans og Háskólans í Reykjavík

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálaeftirlitið

fyrirspurn

Uppkaup á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Veggjald í Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Umsvif varnarliðsins

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á stjórnarskrá

(endurskoðun)
þingsályktunartillaga

Sláturhús í Búðardal

fyrirspurn

Árásir á íslenska starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Kabúl í Afganistan

umræður utan dagskrár

Þróun verðbólgu og forsendur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla Samkeppnisstofnunar um verðsamráð olíufélaganna

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Aðgangur allra landsmanna að GSM-farsímakerfinu

þingsályktunartillaga

Lokun veiðisvæða á grunnslóð

athugasemdir um störf þingsins

Sameining Tækniháskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík

fyrirspurn

Vinnustaðanám

fyrirspurn

Eyðing minka og refa

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Staða innflytjenda

umræður utan dagskrár

Byggð og búseta í Árneshreppi

fyrirspurn

Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun

fyrirspurn

Stofnun íþróttaakademíu í Reykjanesbæ

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Tilefni þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Veggjöld

fyrirspurn

Fjarskiptasamband við Ísafjarðardjúp

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Málefni sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Sala ríkiseigna

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Fundir í landbúnaðarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Fiskmarkaðir

fyrirspurn

Íslenskir fiskkaupendur

fyrirspurn

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Fjármálaeftirlitið

þingsályktunartillaga

Vöxtur og viðgangur þorsks í Breiðafirði

umræður utan dagskrár

Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta

fyrirspurn

Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Lánshæfismat Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Riðusmit og varnaraðgerðir gegn riðu

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Endurheimt votlendis

fyrirspurn

Húsnæðismál Landspítala -- háskólasjúkrahúss

fyrirspurn

Grunnnet fjarskipta

fyrirspurn

Þróun íbúðaverðs

umræður utan dagskrár

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Sala Símans og grunnnetið

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Sala Símans og einkavæðingarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ráðning aðstoðarmanna þingmanna

fyrirspurn

Stöðvun á söluferli Landssímans

fyrirspurn

Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar

fyrirspurn

Háskóli á Ísafirði

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl

þingsályktunartillaga

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Fundur forseta með formönnum þingflokka -- skuldastaða heimilanna

athugasemdir um störf þingsins

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ

þingsályktunartillaga

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Gallup-könnun á viðhorfi til álvers

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Jafnréttismál í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Hlutur húsnæðiskostnaðar í neysluverðsvísitölu

fyrirspurn

Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Heimasala afurða bænda

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Sala Lánasjóðs landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Loftferðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í fjarskiptamálum 2005--2010

þingsályktunartillaga

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Sala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almennings

fyrirspurn

Flutningur launaútreikninga heilbrigðisstofnana frá landsbyggðinni

fyrirspurn

Reiðþjálfun fyrir fötluð börn

fyrirspurn

Kannanir á viðhorfum til orkufrekrar stóriðju

fyrirspurn

Þjónustuskyldur í eldsneytisafgreiðslu

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kostnaður af viðhaldi þjóðvega

fyrirspurn

Jarðgöng í Dýrafirði

fyrirspurn

Jarðgöng til Bolungarvíkur

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur

fyrirspurn

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs

(verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(hámarksaldur útflutningshrossa)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(farmflutningar)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(farmflutningar)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Loftferðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(meðafli, leyfissviptingar)
lagafrumvarp

Loftferðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 148 1176,05
Flutningsræða 26 303,45
Andsvar 130 221,1
Um atkvæðagreiðslu 10 28,47
Um fundarstjórn 7 19,3
Grein fyrir atkvæði 14 14,8
Samtals 335 1763,17
29,4 klst.