Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Staða loðnustofnsins

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(beingreiðslur til kúabænda)
lagafrumvarp

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Aflaheimildir frá Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Breytt skipan lögreglumála

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

(afnám úrskurðarnefndar)
lagafrumvarp

Vandi rækjuiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Garðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Lánasjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Styrkir til kúabænda

fyrirspurn

Byggðakvóti fyrir Bíldudal

fyrirspurn

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Veggjöld

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur um Almenninga

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Staða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurn

Svörun í þjónustusíma

fyrirspurn

Sjúkraflug til Ísafjarðar

fyrirspurn

Löggæsla á skemmtunum í Skagafirði

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Verðsamráð olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Útbýting þingskjala

athugasemdir um störf þingsins

Innflutningur dýra

(afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Raunfærnimat

fyrirspurn

Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta

fyrirspurn

Ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur

umræður utan dagskrár

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Viðhald vegarins á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Atvinnumál á Ísafirði

fyrirspurn

Heimild Fjármálaeftirlitsins til að beita dagsektum

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn sjóslysa

(forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
lagafrumvarp

Horfur í loðnuveiðum

athugasemdir um störf þingsins

Álver í Helguvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun nefndar um stöðu verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Verkefnasjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun fjár)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Breytingar á skattbyrði

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Framsaga iðnaðarráðherra fyrir auðlindafrumvarpinu

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Skinnaverkun

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(andaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Þjóðarblóm Íslendinga

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Átaksverkefni í ferðamálum í Norðvesturkjördæmi

þingsályktunartillaga

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Staða útlendinga hér á landi

umræður utan dagskrár

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ

þingsályktunartillaga

Fullvinnsla á fiski hérlendis

þingsályktunartillaga

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Uppbygging héraðsvega

þingsályktunartillaga

Fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörum

fyrirspurn

Jafn réttur til tónlistarnáms

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

Norðurskautsmál 2005

skýrsla

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

athugasemdir um störf þingsins

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn fisksjúkdómum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiðimálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Endurskoðun laga um málefni aldraðra

fyrirspurn

Lækkun raforkuverðs

fyrirspurn

Álver og stórvirkjanir á Norðurlandi

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Álit Samkeppniseftirlits um taxta leigubifreiða

athugasemdir um störf þingsins

Bílaleigur

(flutningur leyfisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Aðstaða farþega á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Lenging flugbrautarinnar á Akureyri

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Kvennaskólinn á Blönduósi

fyrirspurn

Gamla héraðsskólahúsið á Laugarvatni

fyrirspurn

Flutningur verkefna í heilbrigðisþjónustu út á land

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Aukning á skuldum þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til hitaveitna)
lagafrumvarp

Sinubrunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullnusta refsidóma

(flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss)
lagafrumvarp

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

lagafrumvarp

Skráning og þinglýsing skipa

(miðlægur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Ívilnanir til álvera á landsbyggðinni

fyrirspurn

Samkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaði

fyrirspurn

Staða garðplöntuframleiðenda

umræður utan dagskrár

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reiknilíkan framhaldsskóla

fyrirspurn

Samræmd lokapróf í grunnskóla

fyrirspurn

Skoðanakannanir

fyrirspurn

Framhaldsskóli í Suðvesturkjördæmi

fyrirspurn

Nýtanlegt vatnsafl og æskileg álframleiðsla

fyrirspurn

Lokafjárlög 2004

lagafrumvarp

Landshlutaverkefni í skógrækt

(samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf.

lagafrumvarp

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiðimálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Útreikningur vaxtabóta

athugasemdir um störf þingsins

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Flugmálastjórn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 183 1714,98
Flutningsræða 20 310,4
Andsvar 160 273,53
Um fundarstjórn 12 30,83
Um atkvæðagreiðslu 9 25,5
Grein fyrir atkvæði 21 21,67
Samtals 405 2376,91
39,6 klst.