Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Úttekt á hækkun rafmagnsverðs

þingsályktunartillaga

Kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Vopnaburður lögreglumanna

umræður utan dagskrár

Íslensk málnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Niðurskurður á framlagi til verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landlæknir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Frumvörp um eignarhald orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Nám á framhaldsskólastigi á suðursvæði Vestfjarða

fyrirspurn

Framboð verk- og tæknináms

fyrirspurn

Framhaldsskóli í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Garðyrkjuskólinn á Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(nýting deilistofna og friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps fyrir 2. umr.

athugasemdir um störf þingsins

Siglingavernd

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Stjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendur

fyrirspurn

Fjarskiptasjóður

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Merking varðskipa

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Hlutafélag um Flugmálastjórn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Þróun í fjarskiptaþjónustu eftir einkavæðingu Símans

umræður utan dagskrár

Afnám verðtryggingar lána

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Flugmálastjórn Íslands

(heimildir til gjaldtöku)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra o.fl.

(gjaldtökuákvæði)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta

fyrirspurn

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Jafnrétti til tónlistarnáms

fyrirspurn

Ummæli þingmanns um samgönguráðherra og Vegagerðina

um fundarstjórn

Hvalveiðar Íslendinga og markaðir í Bandaríkjunum

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(tekjugrunnur)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Málefni Byrgisins

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnisstaða Vestmannaeyja og landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Stuðningur Íslendinga við hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi

(ólöglegar veiðar)
lagafrumvarp

Málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisins

fyrirspurn

Aðgengi og afþreying í þjóðgarðinum á Þingvöllum

fyrirspurn

Fólksfækkun í byggðum landsins

fyrirspurn

Hækkun raforkugjalda

fyrirspurn

Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár

fyrirspurn

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(grunnur skilagjalds)
lagafrumvarp

Áform um breytt rekstrarform Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Trjáræktarsetur sjávarbyggða

þingsályktunartillaga

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
lagafrumvarp

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Minning tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi

(ólöglegar veiðar)
lagafrumvarp

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökuskírteini, hert viðurlög)
lagafrumvarp

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(heildarlög, leyfisveitingar)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 104 1162,15
Andsvar 148 277,43
Flutningsræða 8 30,88
Um atkvæðagreiðslu 9 24,58
Grein fyrir atkvæði 13 13,62
Samtals 282 1508,66
25,1 klst.