Karl V. Matthíasson: ræður


Ræður

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Átak til að lengja ferðaþjónustutímann

þingsályktunartillaga

Lyfjanotkun ungmenna í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókabátar)
lagafrumvarp

Efling félagslegs forvarnastarfs

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurn

Einkaframtak í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Vinnulag fjárlaganefndar við undirbúning 3. umr. fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Greiðslumark í sauðfjárbúskap

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Girðingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur)
lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Sala á greiðslumarki ríkisjarða

umræður utan dagskrár

Rannsóknir á þorskeldi

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar

þingsályktunartillaga

Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana

þingsályktunartillaga

Endurheimt Drekkingarhyls í Almannagjá

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Kirkju- og manntalsbækur

(kostnaður)
lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

þingsályktunartillaga

Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Varnir gegn landbroti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Landgræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014

þingsályktunartillaga

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Útibú Matra á Ísafirði

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Vöruverð í dreifbýli

fyrirspurn

Kirkju- og manntalsbækur

(kostnaður)
lagafrumvarp

Skýrslur rannsóknarnefndar sjóslysa

fyrirspurn

Fjarskiptasamband á Hólmavík og í nærsveitum

fyrirspurn

Kræklingarækt

fyrirspurn

Merkingar á lambakjöti til útflutnings

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Alþjóðamál

skýrsla

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni

fyrirspurn

Ávísanir á ávanabindandi lyf

umræður utan dagskrár

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Fátækt á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014

þingsályktunartillaga

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

þingsályktunartillaga

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 82 560,9
Andsvar 52 86,85
Flutningsræða 7 46,13
Grein fyrir atkvæði 5 4,73
Samtals 146 698,61
11,6 klst.