Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Fyrirkomulag ökuprófa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Mat umsjónarnefndar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma á gildi lands norðan Vatnajökuls

fyrirspurn

Skemmtanahald á útihátíðum

fyrirspurn

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Svæðisskipulag fyrir landið allt

þingsályktunartillaga

Stofnun þjóðgarðs um Heklu og nágrenni

þingsályktunartillaga

Rekstrarstaða framhaldsskólanna

umræður utan dagskrár

Efling félagslegs forvarnastarfs

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Starfsskilyrði háskóla

umræður utan dagskrár

Loftslagsþing Sameinuðu þjóðanna í Marrakesh

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynlífsþjónusta, klám)
lagafrumvarp

Óhefðbundnar lækningar

þingsályktunartillaga

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Synjun um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Smávirkjanir í sveitum

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tónlistarnám fatlaðra

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kvikmyndalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Kvikmyndalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur

(gjald til Náttúruverndarráðs)
lagafrumvarp

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu og þjónusta Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

þingsályktunartillaga

Vistvænt eldsneyti á Íslandi

þingsályktunartillaga

Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Óhefðbundnar lækningar

fyrirspurn

Náttúruminjar á hafsbotni

fyrirspurn

Merking matvæla

fyrirspurn

Meginreglur umhverfisréttar

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Siðareglur í stjórnsýslunni

þingsályktunartillaga

Siðareglur fyrir alþingismenn

þingsályktunartillaga

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Sjálfstætt starfandi sálfræðingar

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar

fyrirspurn

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir í efnahagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Skylduskil til safna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Skylduskil til safna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014

þingsályktunartillaga

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014

þingsályktunartillaga

Eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, ósoneyðandi efni)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp á dagskrá

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Minnisblað um öryrkjadóminn

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Alþjóðamál

skýrsla

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Nýting orku frá Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi

fyrirspurn

Gildi lands norðan Vatnajökuls fyrir náttúruvernd og þjóðgarð

fyrirspurn

Tilnefning á heimsminjaskrá UNESCO

fyrirspurn

Nefndafundir á þingfundartíma

um fundarstjórn

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(fjárfestingar hlutafélagsins)
lagafrumvarp

Fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni

þingsályktunartillaga

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Málefni Þjóðminjasafnsins

fyrirspurn

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 112 1135,88
Andsvar 122 178,98
Flutningsræða 15 79,25
Grein fyrir atkvæði 15 11,08
Um fundarstjórn 6 8,17
Samtals 270 1413,36
23,6 klst.