Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Sameiningarkosningar sveitarfélaga

athugasemdir um störf þingsins

Kjör aldraðra

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Einkareknir grunnskólar

fyrirspurn

Námsefni framleitt af aðilum utan skólakerfisins

fyrirspurn

Kjarnorkuvinnslustöðin í Sellafield

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging Háskólans á Akureyri

umræður utan dagskrár

Úrvinnslugjald

(reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(efnistaka úr gömlum námum)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum

(kæruréttur)
lagafrumvarp

Niðurstaða fjölmiðlanefndar

athugasemdir um störf þingsins

Þróun matvælaverðs

umræður utan dagskrár

Ritun sögu þingræðis á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Starfsmannaleigur

umræður utan dagskrár

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Málefni Listdansskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild)
lagafrumvarp

Þjónusta barna- og unglingageðlækna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytt skipan lögreglumála

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Frávísanir í framhaldsskólum

fyrirspurn

Könnun á fjarsölu og kostun

fyrirspurn

Vöktun vegna teknesíum-99 í hafinu

fyrirspurn

Vöktun og bókhald yfir útstreymi gróðurhúsalofttegunda

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2004

munnleg skýrsla þingmanns

Vandi á leikskólum vegna manneklu

umræður utan dagskrár

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Skólagjöld við opinbera háskóla

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Útgáfa talnaefnis um umhverfismál

fyrirspurn

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Umferð vélknúinna farartækja í ósnortinni náttúru

fyrirspurn

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Eingreiðsla til bótaþega

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Dýravernd

(EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
lagafrumvarp

Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Umhverfismat áætlana

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Athugasemdir mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Kynbundið ofbeldi

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(heimilisofbeldi)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga

umræður utan dagskrár

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

lagafrumvarp

Samræmd stúdentspróf -- frumvarp um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fræðsla í Kennaraháskóla Íslands um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum

fyrirspurn

Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

(skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(úttekt faggilts aðila)
lagafrumvarp

Hæstaréttardómur í máli jafnréttisstýru

athugasemdir um störf þingsins

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Undirbúningur nýrrar fangelsisbyggingar

fyrirspurn

Kynferðisafbrotamál

fyrirspurn

Háskólanám sem stundað er í fjarnámi

fyrirspurn

Umræða um störf þingsins

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Framsaga iðnaðarráðherra fyrir auðlindafrumvarpinu

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Nýting vatnsafls og jarðvarma

fyrirspurn

Skinnaverkun

fyrirspurn

Framtíð Hönnunarsafns Íslands

fyrirspurn

Náttúruminjasafn Íslands

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika

umræður utan dagskrár

Háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
lagafrumvarp

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Fjarskiptasafn Landssímans

fyrirspurn

Réttur sjúklinga við val á meðferð

fyrirspurn

Málefni listmeðferðarfræðinga

fyrirspurn

Aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög

(brottvísun og heimsóknarbann)
lagafrumvarp

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar

þingsályktunartillaga

Djúpborun á Íslandi

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Samkomulag Kennarasambandsins og menntamálaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Raforkumálefni

skýrsla

Háskólar

(jafnrétti til náms, skólagjöld)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(tímabundið atvinnuleyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd

þingsályktunartillaga

Einkamálalög

(skilyrði fyrir gjafsókn)
lagafrumvarp

Landshlutaverkefni í skógrækt

(samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Heimildir lögreglu til að leita uppi barnaníðinga

umræður utan dagskrár

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Kynbundinn launamunur

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafn réttur til tónlistarnáms

fyrirspurn

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Norrænt samstarf 2005

skýrsla

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun ráðuneytisstjóra í félagsmálaráðuneyti

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(heimilisofbeldi)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

fyrirspurn

Mat á listnámi

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(heimilisofbeldi)
lagafrumvarp

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsafl og álframleiðsla

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Happdrætti Háskóla Íslands

(einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum)
lagafrumvarp

Stefna í málefnum barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samræmd lokapróf í grunnskóla

fyrirspurn

Umhverfismat áætlana

lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum

lagafrumvarp

Háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög o.fl.

(samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)
lagafrumvarp

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(efnistaka úr gömlum námum)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög o.fl.

(samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 142 1410,3
Flutningsræða 31 176,32
Andsvar 90 142,58
Grein fyrir atkvæði 18 17,98
Um atkvæðagreiðslu 5 9,77
Um fundarstjórn 4 8,33
Ber af sér sakir 1 0,98
Samtals 291 1766,26
29,4 klst.