Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíð hvalveiða við Ísland

umræður utan dagskrár

Framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna

fyrirspurn

Rannsóknarboranir á háhitasvæðum

fyrirspurn

Hvalveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir gegn ofsaakstri í umferðinni

umræður utan dagskrár

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur)
lagafrumvarp

Vopnaburður lögreglumanna

umræður utan dagskrár

Íslensk málnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurskurður á framlagi til verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Fjölgun útlendinga á Íslandi

umræður utan dagskrár

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(tekjuskattur á arð o.fl.)
lagafrumvarp

Varðveisla og miðlun 20. aldar minja

fyrirspurn

Niðurstöður nýrrar könnunar um launamun kynjanna

umræður utan dagskrár

Eldfjallagarður á Reykjanesi

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álversáform í Þorlákshöfn

umræður utan dagskrár

Stjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendur

fyrirspurn

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Orkustofnun

(tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs

fyrirspurn

Hjólreiðabrautir

fyrirspurn

Miðstöð mæðraverndar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Málefni Umhverfisstofnunar í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Ummæli formanns Samfylkingarinnar á fundi í Keflavík -- förgun fugla í Húsdýragarðinum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar Íslendinga og markaðir í Bandaríkjunum

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Símhleranir

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli útvarpsstjóra

athugasemdir um störf þingsins

Þinghaldið næstu daga

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum, þingstörfin fram undan o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingar um fjárhagsstöðu RÚV

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almenn hegningarlög

(aukin refsivernd lögreglu)
lagafrumvarp

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um fjárhagsstöðu RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greinargerð um jafnréttisáætlun

fyrirspurn

Kaup og sala heyrnartækja

fyrirspurn

Aðgerðaáætlun til að stemma stigu við mansali

fyrirspurn

Stefnumótun um aðlögun innflytjenda -- fyrirspurn um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd þjóðlendulaga

umræður utan dagskrár

Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Námsgögn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsþing Frjálslynda flokksins og stefna í innflytjendamálum

athugasemdir um störf þingsins

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Vatnsréttindi vegna Búrfellsvirkjunar

(afsal til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög o.fl.

(mansal, fórnarlambavernd)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Lagabreytingar sem fullgilding Árósasamningsins hefði í för með sér

fyrirspurn

Reglur um aflífun og flutning búfjár

fyrirspurn

Loftslagsmál

fyrirspurn

Uppsagnir fangavarða -- samgönguáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og sjálfbær nýting jarðhitasvæða

þingsályktunartillaga

Þjóðarátak gegn lélegri umgengni um landið

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Meðferðarúrræði fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga

umræður utan dagskrár

Virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

umræður utan dagskrár

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Kjaradeila grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(raforkuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(grunnur skilagjalds)
lagafrumvarp

Áform um breytt rekstrarform Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Úrvinnslugjald

(umbúðanúmer og prósentutölur)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Trjáræktarsetur sjávarbyggða

þingsályktunartillaga

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Menntunarmál blindra og sjónskertra

athugasemdir um störf þingsins

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
lagafrumvarp

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bókmenntasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Námsgögn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökuskírteini, hert viðurlög)
lagafrumvarp

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(heildarlög, leyfisveitingar)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 107 1006,2
Andsvar 77 116,97
Flutningsræða 14 97,98
Um atkvæðagreiðslu 6 12,9
Grein fyrir atkvæði 4 3,88
Samtals 208 1237,93
20,6 klst.