Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur)
lagafrumvarp

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu og þjónusta Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um tekjuskiptingu á Íslandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

fyrirspurn

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni

fyrirspurn

Þingsályktun um verkaskiptingu hins opinbera og einkaaðila

athugasemdir um störf þingsins

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Einkahlutafélög

(hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Tryggingagjald o.fl.

(reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(sektir, barnabílstólar)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(EES-reglur, ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp og framhald þinghalds

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ummæli þingflokksformanna stjórnarflokkanna

athugasemdir um störf þingsins

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Breyting á frumvarpi um vinnuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Upplýsingar um þingmál

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 174,52
Andsvar 55 83,25
Flutningsræða 5 9,5
Um fundarstjórn 2 3,62
Grein fyrir atkvæði 5 3,05
Um atkvæðagreiðslu 1 1,45
Samtals 103 275,39
4,6 klst.