Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fyrirhugaður flutningsstyrkur Atvinnuleysistryggingasjóðs

umræður utan dagskrár

Markaðsvæðing samfélagsþjónustu

þingsályktunartillaga

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Brottfall vatnalaga

lagafrumvarp

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2007/2008

þingsályktunartillaga

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Samstarf við Norðmenn og Dani á sviði öryggismála

fyrirspurn

Verklagsreglur við töku þvagsýna

fyrirspurn

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætur elli- og örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sérstakur viðbótarpersónuafsláttur)
lagafrumvarp

Afstaða heilbrigðisráðherra til áfengisfrumvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum

þingsályktunartillaga

Lánamál og lánakjör einstaklinga

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun um íslenskukennslu fyrir innflytjendur

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Hækkun stýrivaxta

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Háskóli á Ísafirði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlækningar)
lagafrumvarp

Árneshreppur

fyrirspurn

Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni

fyrirspurn

Skýrsla nefndar um flutningskostnað og jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinni

fyrirspurn

Múlagöng

fyrirspurn

Atvinnuleyfi fyrir erlenda sérfræðinga

fyrirspurn

Íslenska friðargæslan

fyrirspurn

Stýrivextir Seðlabankans og stjórn efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarstyrkir

fyrirspurn

Tálbeitur í baráttu gegn barnaníðingum

fyrirspurn

Þjónusta við aldraða

fyrirspurn

Álver við Húsavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Erfðafjárskattur

(fasteignir í eigu erlendra dánarbúa o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(leyfisveitingar, tollafgreiðslugengi o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Hækkun vaxta á íbúðalánum

umræður utan dagskrár

Félagsleg aðstoð

(rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Lán Íbúðalánasjóðs

fyrirspurn

Húsnæðismál

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar og réttarstaða þeirra

(réttarstaða gagnvart atvinnurekendum o.fl.)
lagafrumvarp

Lífskjör á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Veiðar Færeyinga innan íslensku fiskveiðilögsögunnar

fyrirspurn

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Raforkuframleiðsla

fyrirspurn

Staða kjarasamninga sjómanna á smábátum

fyrirspurn

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Mannvirki á Straumnesfjalli og Darra

fyrirspurn

Atvinnuuppbygging á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Framkvæmdir á Vestfjarðavegi

fyrirspurn

Viðskipti með aflamark og aflahlutdeild

fyrirspurn

Kostnaður af áfengisnotkun

fyrirspurn

Áfengisneysla og áfengisverð

fyrirspurn

Markmið heilbrigðisáætlunar til ársins 2010

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Ný ályktun Íslenskrar málnefndar

umræður utan dagskrár

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Staða þjóðkirkju, kristni og kristinfræðslu

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf á Norðvesturlandi

fyrirspurn

Sundabraut

fyrirspurn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framboð Íslands til öryggisráðsins

umræður utan dagskrár

Efnahagsmál

störf þingsins

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(réttargæslumaður hlerunarþola)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður -- stefna NATO í kjarnorkumálum

störf þingsins

Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks

fyrirspurn

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða

(flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Reykjavíkurflugvöllur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Landshlutabundin orkufyrirtæki

fyrirspurn

Stuðningur við fiskvinnslu á Bíldudal

fyrirspurn

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

GSM-samband og háhraðatengingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Hugmyndir um uppkaup á mjólkurkvóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í gjaldmiðilsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Kjarasamningar og efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útgjöld til menntamála og laun kennara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað

umræður utan dagskrár

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Raforkumálefni

skýrsla

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Athugasemd í fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Skýrsla Vestfjarðanefndar

fyrirspurn

Losun kjölfestuvatns

fyrirspurn

Áhrif af samdrætti í þorskveiðum

fyrirspurn

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Skipting fjárveitinga til heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Ástandið í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virkjunarkostir á Vestfjörðum

fyrirspurn

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Flutningskerfi Landsnets á Vestfjörðum

fyrirspurn

Háskóli á Ísafirði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að vinna bug á verðbólgu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2006

lagafrumvarp

Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar

(aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Staða samninga um svæði við Svalbarða og Hatton-Rockall

fyrirspurn

Frumvarp um matvæli -- löggæsla á Suðurnesjum -- þjóðlendur

störf þingsins

Nýr Suðurlandsvegur milli Reykjavíkur og Selfoss

fyrirspurn

Samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í sjávarútvegi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla OECD um heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Ríkisendurskoðun

(Alþingi kjósi ríkisendurskoðanda)
lagafrumvarp

Fjárveitingar til úrbóta á sviði geðverndar barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Skattlagning á lífeyrissjóðstekjur

fyrirspurn

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Búrfellsvirkjun

fyrirspurn

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
lagafrumvarp

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildarumsóknar að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Frumvarp um losun gróðurhúsalofttegunda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Grænlandssjóður

fyrirspurn

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Sameining heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni

fyrirspurn

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Samskipti ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans

fyrirspurn

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(sönnunarregla og fráfall réttinda)
lagafrumvarp

Eftirlaunalögin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lækkun matvælaverðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á fasteignamarkaðnum og Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Frístundabyggð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Frístundabyggð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Jarðgöng og vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Umhverfismál

skýrsla

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 189 987,45
Flutningsræða 37 278,93
Andsvar 146 257,97
Um atkvæðagreiðslu 8 11,43
Grein fyrir atkvæði 6 5,22
Samtals 386 1541
25,7 klst.