Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa:

kosningar

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Uppsögn sérkjarasamninga hjúkrunarfræðinga

umræður utan dagskrár

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Kosning sérnefndar um stjórnarskrármál

kosningar

Forsetaúrskurður um hæfi þingmanns til umfjöllunar um þingmál

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Úrskurður umboðsmanns Alþingis um skráningargjald við Háskóla Íslands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Boðað verkfall á fiskiskipum

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Afgreiðsla frumvarpa um breytingar á einkaleyfi ÁTVR

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afgreiðsla frumvarpa um breytingar á einkaleyfi ÁTVR

athugasemdir um störf þingsins

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

(dómarafulltrúar)
lagafrumvarp

Of skammt liðið

afbrigði um dagskrármál

Ummæli félagsmálaráðherra um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Erfðabreyttar lífverur

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Athugasemd um 54. gr. þingskapa

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afgreiðsla heilbrigðisnefndar á frumvörpum um áfengismál

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(ráðstöfun lausra starfa)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirvari í nefndaráliti

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Kosning sjö fulltrúa og jafnmargra varafulltrúa úr hópi þingmanna í Norðurlandaráð, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. þingsályktun frá 15. desember 1961, um kjör fulltrúa í Norðurlandaráð, sbr. þingsályktun frá 3. desember 1969 og þingsályktun frá 17. nóvember 1983, um fullgildingu samkomulags um breytingu á samstarfssamningi Norðurlanda. Gildir kosningin þar til ný kosning hefur farið fram á næsta reglulegu Alþingi

kosningar

Kosning eins fulltrúa hvers þingflokks og jafnmargra varafulltrúa úr hópi alþingismanna í Vestnorræna þingmannaráðið, skv. ályktun Alþingis 19. desember 1985. Gildir kosningin þar til ný kosning hefur farið fram á næsta reglulegu Alþingi

kosningar

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Þingfararkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Kosning fjögurra manna og jafnmargra varamanna í stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 6. gr. laga nr. 96 28. sept. 1990, um atvinnuleysistryggingar

Kosning fjögurra manna og jafnmargra varamanna í áfengisvarnaráð, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 27. gr. áfengislaga, nr. 82 2. júlí 1969.

Kosning sjö manna og sjö varamanna í stjórn Byggðastofnunar, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 4. gr. laga nr. 64 1. júlí 1985, um Byggðastofnun

Kosning tveggja manna og tveggja varamanna í stjórn Hollustuverndar ríkisins til fyrsta þings eftir næstu almennu alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 2. gr. laga nr. 70/1995, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit

Kosning sjö manna og jafnmargra varamanna í stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 3. gr. laga nr. 61/1993, um Húsnæðisstofnun ríkisins

Kosning þriggja fulltrúa og jafnmargra varamanna í stjórn Kísiliðjunnar hf. til fjögurra ára, frá 20. apríl 1995 til jafnlengdar 1999, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 4. gr. laga nr. 80 15. ágúst 1966, um kísilgúrverksmiðju við Mývatn

kosningar

Kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í landskjörstjórn til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 8. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning fjögurra manna og jafnmargra varamanna í stjórn Landsvirkjunar, allra til fjögurra ára, frá 1. júlí 1995 til 30. júní 1999, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 8. gr. laga nr. 42 23. mars 1983, um Landsvirkjun

kosningar

Kosning þriggja manna og jafnmargra varamanna í stjórn menningarsjóðs til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 2. gr. laga nr. 79. 18. maí 1993, um menningarsjóð

Kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í nefnd um erlenda fjárfestingu til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu skv. 10. gr. laga nr. 34 25. mars 1991, um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri

Kosning fimm manna í Orkuráð til fjögurra ára, frá 1. júlí 1995 til jafnlengdar 1999, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 69. gr. orkulaga, nr. 58 29. apríl 1967

kosningar

Kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í tryggingaráð til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 5. gr. laga nr. 67 20. apríl 1971, um almannatryggingar

Kosning sjö manna og jafnmargra varamanna í útvarpsráð til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 19. gr. útvarpslaga nr. 68 27. júní 1985

Kosning þriggja manna og jafnmargra varamanna í stjórn Viðlagatryggingar Íslands til fjögurra ára, frá 27. maí 1995 til jafnlengdar 1999, skv. 2. gr. laga nr. 55 20. maí 1992, um Viðlagatryggingu Íslands

kosningar

Kosning yfirkjörstjórnar Austurlandskjördæmis, fimm manna og jafnmargra varamanna, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning yfirkjörstjórnar Norðurlandskjördæmis eystra, fimm manna og jafnmargra varamanna, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning yfirkjörstjórnar Norðurlandskjördæmis vestra, fimm manna og jafnmargra varamanna, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning yfirkjörstjórnar Reykjaneskjördæmis, fimm manna og jafnmargra varamanna, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning yfirkjörstjórnar Reykjavíkurborgar, fimm manna og jafnmargra varamanna, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning yfirkjörstjórnar Suðurlandskjördæmis, fimm manna og jafnmargra varamanna, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning yfirkjörstjórnar Vestfjarðakjördæmis, fimm manna og jafnmargra varamanna, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning yfirkjörstjórnar Vesturlandskjördæmis, fimm manna og jafnmargra varamanna, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning þriggja alþingismanna í Þingvallanefnd, frá þinglokum til loka fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 5. gr. laga nr. 59 7. maí 1928, um friðun Þingvalla

Kosning eins manns í stað Sigbjörns Gunnarssonar í flugráð til 31. desember 1995, skv. 1. gr. laga nr. 119 28. desember 1950, um stjórn flugmála

kosningar

Kosning aðalmanns í stað Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar í útvarpsréttarnefnd til 31. desember 1997, skv. 2. gr. útvarpslaga, nr. 68 27. júní 1985

kosningar

Kosning tveggja aðalmanna og tveggja varamanna í bankaráð Landsbanka Íslands til 31. desember 1997, skv. 27. gr. laga nr. 43 11. maí 1993, um viðskiptabanka og sparisjóði

kosningar

Kosning eins manns í stjórnarnefnd ríkisspítalanna í stað Guðmundar Bjarnasonar landbúnaðarráðherra til 20. desember 1995, skv. 30. gr. laga nr. 59 1. júní 1983, um heilbrigðisþjónustu

kosningar

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 48,75
Prent 55 44,3
Flutningsræða 1 5,77
Samtals 108 98,82
1,6 klst.