Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Skattfrelsi norrænna verðlauna

lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Endurskoðun laga um almannatryggingar, skatta og lífeyrissjóði

fyrirspurn

Framboð á leiguhúsnæði

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

(bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Kostun þátta í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Forgangur kostaðra dagskrárliða Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Tillaga Samfylkingarinnar um opna nefndarfundi

athugasemdir um störf þingsins

Jarðalög

(lögræðisaldur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(gjald fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Málefni ungs fólks á sviði jafnréttismála

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Íslenska velferðarkerfið

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Verndun náttúruperlna

fyrirspurn

Þolmörk ferðamannastaða á hálendinu

fyrirspurn

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokaumræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Skattfrelsi norrænna verðlauna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir gagnagrunni á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Skráning og mat fasteigna

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

umræður utan dagskrár

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins

fyrirspurn

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Íslensk málnefnd

(tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
lagafrumvarp

Smásala á tóbaki

þingsályktunartillaga

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(Íbúðalánasjóður og LÍN)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(innlánsdeildir)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(gjaldskylda, innheimta)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Starfsgrundvöllur lítilla iðnfyrirtækja á landsbyggðinni

fyrirspurn

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

ÖSE-þingið 1999

skýrsla

Lax- og silungsveiði

(gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla utanrmn. á þáltill. um endurskoðun viðskiptabanns á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Bréfasendingar alþingismanna

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Bílaleigur

lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

(nektardansstaðir o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Vörugjald

(fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(Íbúðalánasjóður og LÍN)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 86 446,68
Andsvar 159 207,12
Flutningsræða 8 35,12
Grein fyrir atkvæði 8 4,72
Um fundarstjórn 1 0,98
Ber af sér sakir 1 0,57
Samtals 263 695,19
11,6 klst.