Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(eigendasaga myndverks)
lagafrumvarp

Vernd til handa fórnarlömbum mansals

fyrirspurn

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Hreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinu

þingsályktunartillaga

Iðnaðarmálagjald

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánamál og lánakjör einstaklinga

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(námsstyrkir)
lagafrumvarp

Brottfall laga um búnaðargjald

lagafrumvarp

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi)
lagafrumvarp

Sértryggð skuldabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(íþróttastyrkir og heilsuvernd)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Olíugjald og kílómetragjald

(ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds)
lagafrumvarp

Hækkun vaxta á íbúðalánum

umræður utan dagskrár

Lánasýsla ríkisins

(afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(nýir gjaldstofnar)
lagafrumvarp

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Erfðafjárskattur

(fasteignir í eigu erlendra dánarbúa o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Kjararáð

(úrskurðarvald ráðsins)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Kjararáð

(úrskurðarvald ráðsins)
lagafrumvarp

Tollalög

(leyfisveitingar, tollafgreiðslugengi o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf.

(frestun framkvæmda)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(nýir gjaldstofnar)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Efnahagsmál

störf þingsins

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(réttargæslumaður hlerunarþola)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna

(áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum

(rökstuðningur og miskabætur)
lagafrumvarp

Skattskylda framlaga úr styrktar- og sjúkrasjóðum

fyrirspurn

Innflutningur landbúnaðarvara

fyrirspurn

Losun koltvísýrings o.fl.

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tannlækningar barna og ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Endurskoðun á skattamálum lögaðila

þingsályktunartillaga

Aukið öryggi við framkvæmdir hins opinbera

þingsályktunartillaga

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Óháð áhættumat vegna Urriðafossvirkjunar, Holtavirkjunar og Hvammsvirkjunar í Þjórsá

þingsályktunartillaga

Gjaldmiðilsmál

fyrirspurn

Ísland sem alþjóðleg fjármálamiðstöð

fyrirspurn

Orkuframleiðsla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Rafræn eignarskráning verðbréfa

(viðskipti með verðbréf í erlendri mynt)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar

(aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(verðbréfalán, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Stúdentar frá Menntaskólanum Hraðbraut

fyrirspurn

Samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Fiskræktarsjóður

(hlutverk og staða sjóðsins)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð til handa deCODE Genetics Inc.

fyrirspurn

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Uppbót á eftirlaun

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Fiskræktarsjóður

(hlutverk og staða sjóðsins)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar

(aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
lagafrumvarp

Uppbót á eftirlaun

lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur, endurskoðunarnefndir)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Frístundabyggð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(heimild einhleypra kvenna o.fl.)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afdrif þingmannamála -- efnahagsmál

störf þingsins

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 79 348,27
Andsvar 121 164,52
Flutningsræða 26 108,08
Grein fyrir atkvæði 12 8,95
Um atkvæðagreiðslu 1 1,12
Samtals 239 630,94
10,5 klst.