Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Kjör einstæðra foreldra

beiðni um skýrslu

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð á máli kúrdísks flóttamanns

umræður utan dagskrár

Framlagning frv. til lokafjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998

munnleg skýrsla þingmanns

Fréttir um geymslu kjarnorkuvopna á Íslandi

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla tillögu um mat á umhverfisáhrifum Fljótsdalsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

(bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.)
lagafrumvarp

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Frumvörp um fjarskiptamál

athugasemdir um störf þingsins

Frumvörp um fjarskiptamál og úrskurður forseta

um fundarstjórn

Textun íslensks sjónvarpsefnis

þingsályktunartillaga

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
lagafrumvarp

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

lagafrumvarp

Skýrslutaka af börnum við héraðsdómstóla

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Gagnrýni formanns iðnn. á skipulagsstjóra ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fundur í iðnn. með skipulagsstjóra ríkisins

um fundarstjórn

Athugasemdir um álver á Reyðarfirði í skýrslu norska sendiherrans

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjónusta við geðsjúk börn

fyrirspurn

Utandagskrárumræður og viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Fjárreiður ríkisins

(laun, risna o.fl.)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(undanþáguákvæði)
lagafrumvarp

Starfsheiti landslagshönnuða

(landslagsarkitektar)
lagafrumvarp

Eftirlit með útlendingum

lagafrumvarp

Bætt réttarstaða barna

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar í stað söfnunarkassa

þingsályktunartillaga

Atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni

um fundarstjórn

Starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra

skýrsla

Vinna við skýrslu um úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

athugasemdir um störf þingsins

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Bætt staða þolenda kynferðisafbrota

þingsályktunartillaga

Aukin fjölbreytni atvinnulífs í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög og almannatryggingar

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sálfræðiþjónusta)
lagafrumvarp

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Frumvarp um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Ný gögn í Geirfinnsmálinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytt staða í álvers- og virkjanamálum

umræður utan dagskrár

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattleysismörk)
lagafrumvarp

Rekstur Reykjadals í Mosfellssveit

fyrirspurn

Móttaka flóttamanna

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1999

skýrsla

Fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti

þingsályktunartillaga

Fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðuneyti matvæla

þingsályktunartillaga

Suðurnesjaskógar

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Starfsgrundvöllur lítilla iðnfyrirtækja á landsbyggðinni

fyrirspurn

Utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Afgreiðsla utanrmn. á þáltill. um endurskoðun viðskiptabanns á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Bréfasendingar alþingismanna

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Þingstörf fram að sumarhléi

um fundarstjórn

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til forsætisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla vegáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kristnihátíðarsjóður

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 93 592,23
Andsvar 91 149,28
Flutningsræða 11 91,53
Um fundarstjórn 6 11,07
Grein fyrir atkvæði 8 6,1
Um atkvæðagreiðslu 2 3,53
Ber af sér sakir 2 1,58
Samtals 213 855,32
14,3 klst.