Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Umferðarmál við Smáralind í Kópavogi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Stækkun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Endurskoðun á EES-samningnum

fyrirspurn

Endurgreiðsla virðisaukaskatts

fyrirspurn

Tillögur vegsvæðanefndar

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Brunatryggingar

(afskrift brunabótamats)
lagafrumvarp

Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi

þingsályktunartillaga

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Lögreglan í Reykjavík

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Málefni hælisleitandi flóttamanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Alnæmi og kynsjúkdómar

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Málefni Go-fly -- spurningar til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Átraskanir

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur við Kanada

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir)
lagafrumvarp

Endurskoðun EES-samningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vistvænt eldsneyti á Íslandi

þingsályktunartillaga

Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Siðareglur í stjórnsýslunni

þingsályktunartillaga

Siðareglur fyrir alþingismenn

þingsályktunartillaga

Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Ákvæði laga um skottulækningar

fyrirspurn

Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Málefni Ísraels og Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2001

skýrsla

Norrænt samstarf 2001

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Aukið lögreglueftirlit

fyrirspurn

Vistvænt eldsneyti

fyrirspurn

Minnisblað um öryrkjadóminn

umræður utan dagskrár

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Alþjóðamál

skýrsla

Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl

(einkavæðing)
þingsályktunartillaga

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum

þingsályktunartillaga

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Þjóðareign náttúruauðlinda

fyrirspurn

Réttindi Norðurlandabúa

fyrirspurn

Nefndafundir á þingfundartíma

um fundarstjórn

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

athugasemdir um störf þingsins

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál Kvikmyndasafns Íslands

fyrirspurn

Nám í málm- og véltæknigreinum

fyrirspurn

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 81 495,23
Flutningsræða 19 74,97
Andsvar 31 55,9
Grein fyrir atkvæði 5 5,13
Um atkvæðagreiðslu 1 2,72
Samtals 137 633,95
10,6 klst.