Sigríður A. Þórðardóttir: ræður


Ræður

Fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Starfsskilyrði háskóla

umræður utan dagskrár

Viðbragðstími lögreglu

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kvikmyndalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Framhald umræðu um skýrslu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Málflutningur stjórnarandstöðunnar

um fundarstjórn

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Norrænt samstarf 2001

skýrsla

Umræðuefni undir þessum lið

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Alþjóðamál

skýrsla

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Orð forseta Íslands um Evrópusambandið

athugasemdir um störf þingsins

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni

þingsályktunartillaga

Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum

þingsályktunartillaga

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)

þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Samningur um vörslu kjarnakleyfra efna

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002

þingsályktunartillaga

Vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda

þingsályktunartillaga

Sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl

(einkavæðing)
þingsályktunartillaga

Utanríkismál

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarfrumvörp og framhald þinghalds

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingflokksformanna stjórnarflokkanna

athugasemdir um störf þingsins

Deilur Ísraels og Palestínumanna

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 31 70,92
Flutningsræða 25 47,72
Andsvar 15 16,03
Um fundarstjórn 1 0,53
Samtals 72 135,2
2,3 klst.