Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja

þingsályktunartillaga

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Málefni ferðaþjónustu

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Endurskoðun á verksviði sýslumannsembætta

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Færsla grunnskólans til sveitarfélaganna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vörugjald af olíu

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Græn ferðamennska

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til stuðnings íbúum Austur-Tímor

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1994

skýrsla ráðherra

Reglur um endurnýjun og úreldingu fiskiskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Síldarsamningar við Noreg

umræður utan dagskrár

Umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun

þingsályktunartillaga

Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

þingsályktunartillaga

Mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja

þingsályktunartillaga

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

þingsályktunartillaga

Schengen-samkomulagið, munnleg skýrsla dómsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Innritunargjöld á sjúkrahús

umræður utan dagskrár

Greiðslur úr ríkissjóði samkvæmt búvörusamningi

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur krókabáta)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(álag á vanskilafé)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(atvinnutryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur krókabáta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Endurskoðun á kosningalöggjöfinni

fyrirspurn

Kvikmyndaauglýsingar í sjónvarpi

fyrirspurn

Ofbeldisefni í fjölmiðlum

fyrirspurn

Samningsveð

lagafrumvarp

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Umferðarlög

(hlífðarhjálmar við hjólreiðar)
lagafrumvarp

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Umræða um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabann á Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Úreldingarreglur fyrir fiskiskip

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(umframveiði síldar og hörpudisks)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Réttur bænda o.fl. til atvinnuleysisbóta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(meðferð einkaréttar ríkisins)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við lækningaferðir psoriasissjúklinga

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(gildistökuákvæði)
lagafrumvarp

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Málefni Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Ástandið í Mið-Austurlöndum

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(erlend eignaraðild að skipum)
lagafrumvarp

Iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningar við Færeyjar um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Flugskóli Íslands hf.

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nýting innlendra plantna til iðnaðarframleiðslu

fyrirspurn

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Atvinnuleysisbætur til bænda o.fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Tollalög

(yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

(nýting afla o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilskipanir Evrópusambandsins um orkumál og stefna íslenskra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum

(gjaldflokkar fólksbifreiða)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 119 1799,72
Andsvar 127 268,08
Flutningsræða 22 240,33
Grein fyrir atkvæði 32 40,25
Um fundarstjórn 5 12,27
Um atkvæðagreiðslu 1 2,83
Samtals 306 2363,48
39,4 klst.