Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Aðgangur að sjúkraskýrslum

umræður utan dagskrár

Iðnaðarlög

(meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Öryggi greiðslufyrirmæla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

beiðni um skýrslu

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Nýr búvörusamningur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Viðnám gegn byggðaröskun

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála

þingsályktunartillaga

Breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Fréttir um geymslu kjarnorkuvopna á Íslandi

umræður utan dagskrár

Að bera af sér sakir

um fundarstjórn

Miðstöð sjúkraflugs á Akureyri

fyrirspurn

Afgreiðsla tillögu um mat á umhverfisáhrifum Fljótsdalsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Umboð nefndar um einkavæðingu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Þjóðhagslegar forsendur álvers á Reyðarfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Niðurstöður launakönnunar kjararannsóknarnefndar

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(umsýsluþóknun)
lagafrumvarp

Tollalög

(tölvuvædd tollafgreiðsla)
lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar bankastjóra Landsbankans um sameiningu banka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Íslenska velferðarkerfið

umræður utan dagskrár

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokaafgreiðsla fjárlaga og fjáraukalaga

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Lokaumræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(lausafé lánastofnana)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mennta- og rannsóknastofnanir í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
lagafrumvarp

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Fundur í iðnn. með skipulagsstjóra ríkisins

um fundarstjórn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Athugasemdir um álver á Reyðarfirði í skýrslu norska sendiherrans

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Lífskjarakönnun eftir landshlutum

þingsályktunartillaga

Starfsemi Ratsjárstofnunar

fyrirspurn

Tannréttingar barna og unglinga

fyrirspurn

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður og viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar umfram aflamark)
lagafrumvarp

Sala jarðeigna ríkisins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna

lagafrumvarp

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Gagna- og fjarvinnsla á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lausafjárkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Skólagjöld í framhaldsnámi í viðskipta- og hagfræði við Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni

um fundarstjórn

Upplýsingamiðlun EFTA til væntanlegra ESB-landa

fyrirspurn

Starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra

skýrsla

Vinna við skýrslu um úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

athugasemdir um störf þingsins

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Aukin fjölbreytni atvinnulífs í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Öryggismál kjarnorkustöðvarinnar í Sellafield

umræður utan dagskrár

Fjarvinnslustörf í Ólafsfirði

fyrirspurn

Ferskt vatn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Aðgerðir NATO í Júgóslavíu 1999

fyrirspurn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Skattlagning á umferð

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í umræðu um starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

athugasemdir um störf þingsins

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga um hækkun tryggingabóta

umræður utan dagskrár

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum

lagafrumvarp

Rannsókn á mengun við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Umhverfisáhrif af völdum erlendrar hersetu

þingsályktunartillaga

Sjálfstæði Færeyja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Afgreiðsla utanrmn. á þáltill. um endurskoðun viðskiptabanns á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn

þingsályktunartillaga

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Staðfest samvist

(búsetuskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(kröfufyrning barnsmeðlaga)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Einkaframkvæmd við byggingu og rekstur hjúkrunarheimilis í Sóltúni

umræður utan dagskrár

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

MBA-nám við Háskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirvari Íslands við Atlantshafssamninginn

fyrirspurn

Reglur um öryggisbúnað í bifreiðum fatlaðra

fyrirspurn

Verndun Þjórsárvera við Hofsjökul

fyrirspurn

Notkun íslenskra veðurhugtaka

fyrirspurn

Framtíð sjúkraflugs

fyrirspurn

Vinnureglur Tryggingastofnunar um bifreiðar fatlaðra

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Afgreiðsla vegáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 167 1666,82
Andsvar 214 411,2
Flutningsræða 24 358,12
Grein fyrir atkvæði 34 32,58
Um atkvæðagreiðslu 5 9,57
Um fundarstjórn 5 5,98
Samtals 449 2484,27
41,4 klst.