Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum

þingsályktunartillaga

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Ummæli iðnaðarráðherra í fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(skýrslutaka af börnum)
lagafrumvarp

Umferðaröryggisáætlun og umferðaröryggismál

fyrirspurn

Fjárveitingar til mennta- og þróunarstofnana landbúnaðarins

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Umferðarframkvæmdir í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Gengisþróun íslensku krónunnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna

beiðni um skýrslu

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Ummæli formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins

athugasemdir um störf þingsins

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Kaup ríkisins á eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa

fyrirspurn

Flutningur Landskrár fasteigna til Akureyrar

fyrirspurn

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Skráning skipa

(kaupskip)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Loftslagsbreytingar

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Víkingaskipið Íslendingur

fyrirspurn

Ákvæði skipulagsreglugerðar um nálægð byggðar við vötn, ár eða sjó

fyrirspurn

Gildistaka Schengen-samkomulagsins

fyrirspurn

Einangrunarvistun fanga og fjárskortur fíkniefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Verðbréfaviðskipti

(útboð og innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(gildistími)
lagafrumvarp

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Hreinsun og afhending neðra Nickel-svæðisins í Reykjanesbæ

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Varúðarregla, 15. regla Ríó-yfirlýsingarinnar

fyrirspurn

Ráðstafanir í húsnæðismálum

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Tollalög

(ríkistollstjóri)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Hækkun afnotagjalda RÚV og forsendur fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um málefni öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut

fyrirspurn

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Ummæli landbúnaðarráðherra í utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Fundarhlé

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga hjá lögreglunni

umræður utan dagskrár

Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli

þingsályktunartillaga

Lagabreytingar vegna Genfarsáttmála

þingsályktunartillaga

Lækkun skatta á fyrirtæki

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Dýrasjúkdómar

(sjúkdómaskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Vegagerðin

fyrirspurn

Sjúkraflug

fyrirspurn

Tjón af völdum óskilagripa

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Fasteignamat ríkisins og Landskrá fasteigna

fyrirspurn

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)

þingsályktunartillaga

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Atvinnuöryggi fiskverkafólks á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Staða Íslands í Evrópusamstarfi

umræður utan dagskrár

Sjálfbær atvinnustefna

þingsályktunartillaga

Lagaráð

lagafrumvarp

Notkun úranhúðaðra sprengiodda í loftárásum NATO á Júgóslavíu

fyrirspurn

Niðurgreiðsla á húshitun með olíu

fyrirspurn

Börn og auglýsingar

fyrirspurn

Boðað verkfall sjómanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli

þingsályktunartillaga

Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn

lagafrumvarp

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forseta

um fundarstjórn

Setning reglna um kosningar skv. 26. gr. stjórnarskrár

fyrirspurn

Skipan stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Eftirlit með útlendingum

(beiðni um hæli)
lagafrumvarp

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Minnisblað ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinu

athugasemdir um störf þingsins

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Vændi á Íslandi

umræður utan dagskrár

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Norrænt samstarf 2000

skýrsla

Átak í lífrænni ræktun

fyrirspurn

Staðan í vinnudeilum sjómanna og LÍÚ

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjávarútvegur og byggðaþróun á Íslandi

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Kynningarstarf Flugmálastjórnar

fyrirspurn

Námsstyrkir

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Staða erlends fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Stjórnskipulag byggðamála og vinnulag við byggðaáætlanir

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(reynsluskírteini)
lagafrumvarp

Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála

þingsályktunartillaga

Viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Búfjárhald og forðagæsla o.fl.

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Ofbeldisdýrkun og framboð ofbeldisefnis

þingsályktunartillaga

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

Stjórnsýsla á varnarsvæðinu á Miðnesheiði og Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

EES-samstarfið

fyrirspurn

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um lög á verkfall sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Vinnubrögð við fundarboðun

um fundarstjórn

Vinnubrögð við fundarboð

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Orð sjávarútvegsráðherra

um fundarstjórn

Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Málefni smábáta og starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)

þingsályktunartillaga

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 163 1482,85
Andsvar 199 368,38
Flutningsræða 35 300,65
Grein fyrir atkvæði 30 31,97
Um fundarstjórn 8 18,73
Um atkvæðagreiðslu 1 2,85
Ber af sér sakir 1 1,4
Samtals 437 2206,83
36,8 klst.