Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stuðningur íslensku ríkisstjórnarinnar við hernaðaraðgerðir í Afganistan

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Tillögur vegsvæðanefndar

fyrirspurn

Stytting rjúpnaveiðitímans

fyrirspurn

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl.

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling félagslegs forvarnastarfs

þingsályktunartillaga

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á bókum

fyrirspurn

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurn

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(vatnaflutningar)
lagafrumvarp

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Iðnnám á landsbyggðinni

fyrirspurn

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna

þingsályktunartillaga

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Synjun um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingaskylda ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Alþjóðlegur dagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Vinnulag fjárlaganefndar við undirbúning 3. umr. fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Lokaumræða um frv. um tekjuskatt og eignarskatt o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur)
lagafrumvarp

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhrif lækkunar tekjuskatts

fyrirspurn

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Breytingar á gjaldskrám til að ná niður verðlagi

athugasemdir um störf þingsins

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um skýrslu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnsýsla samgönguráðherra í máli læknis Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Sala Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Störf og starfskjör einkavæðingarnefndar

umræður utan dagskrár

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Boðað frumvarp um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

fyrirspurn

Samstarf við Grænlendinga í flugmálum

fyrirspurn

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Landgræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014

þingsályktunartillaga

Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna

þingsályktunartillaga

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Lánshæfi Íslands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnsýslulög

(vanhæfi)
lagafrumvarp

Tryggingagjald o.fl.

(reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(sektir, barnabílstólar)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(EES-reglur, ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, ósoneyðandi efni)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Lyf sem falla út af sérlyfjaskrá

fyrirspurn

Úrbætur í fjarskiptamálum á Norðausturlandi

fyrirspurn

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Minnisblað um öryrkjadóminn

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Alþjóðamál

skýrsla

Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl

(einkavæðing)
þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002

þingsályktunartillaga

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Orð forseta Íslands um Evrópusambandið

athugasemdir um störf þingsins

Framlag Íslands til þróunarsamvinnu og niðurstöður Monterrey-ráðstefnunnar

fyrirspurn

Aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni

fyrirspurn

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)

þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl

(einkavæðing)
þingsályktunartillaga

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Uppsagnir hjá Landssímanum á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Málefni Þjóðminjasafnsins

fyrirspurn

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ummæli þingflokksformanna stjórnarflokkanna

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Athugasemdir um atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Deilur Ísraels og Palestínumanna

þingsályktunartillaga

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 187 2005,17
Andsvar 209 404,58
Flutningsræða 26 142,58
Grein fyrir atkvæði 31 33,38
Um fundarstjórn 10 23,42
Um atkvæðagreiðslu 5 10,82
Ber af sér sakir 3 5,82
Samtals 471 2625,77
43,8 klst.